نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب حیات رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • آتش رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • آثار زن وادبیات در آمریکای لاتین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • آثا ر پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • آزاده خانم اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • آزمون اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • آزمون زبان راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • آزمون کلوز راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • آقایی از سانفرانسیسکو زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • آگاهی از آزمون پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • آ مو زش رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • آموزش- یادگیری روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • آموزش زبان شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • آند ره ژید پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • آواشناسی مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • آواشناسی رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • آواشناسی ویژگی های واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسة اجمالی با مطالب موجود در فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • آوانگاری ویژگی های واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسة اجمالی با مطالب موجود در فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]

ا

 • ابالدیا شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • ابزار نحوی مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • ابزارهای زبانی استفاده از واژه های اضافی در ساختار جملات مرکب شفاهی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • ابژه تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • ا حساس دورهء ادبیات روشنگری در آلمان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • ا خلاق دورهء ادبیات روشنگری در آلمان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • اخوان ثالث تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • ادبیات زن وادبیات در آمریکای لاتین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • ادبیات اخلاق گرا ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • ادبیات پسامدرن فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ادبیات تطبیقی جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • ادبیات تطبیقی اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • ادبیات شبانی هنر کمدی شکسپیر [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • ادبیات فارسی کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • ا دبیات فرانسه پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • ادبیات مدرن شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ایده الیسم انتزاعی ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • ادوارد سعید نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ادوارد سعید کنراد در آثار ادوارد سعید [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • ارا دهء آزا د تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • اسطوره اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • اسطو ره سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • اسطوره زدایی اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • ا سلام بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • اشتباه راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • اشتباهات دستوری راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • اشتباهات گفتاری بررسی اشتباهات گفتاری در رسانه های جمعی روسی زبان ایرانی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • اشرا فیت ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • اشعارتغزلی تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ا صطلاحات اسلامی بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • اصطلاح ادبی بررسی اصطلاحات ادبی اردو [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • اصل اقتصادی بودن کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ا ضطراب اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • افعال دو وجهی مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • افعال یک وجهی مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • افعال گذرا و ناگذر مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • افعال معلوم و مجهول مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • اکتساب بررسی اصطلاحات ادبی اردو [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • الگوی صحبت شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • امپریالیسم کنراد در آثار ادوارد سعید [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • ا مپر یا لیسم جهان بینی رئالیسم [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • انتشار گزینه ها تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • انتقام تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • انعطاف پذیری بررسی اصطلاحات ادبی اردو [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • انگیزش اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • انگلیسی تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • انواع و جنبه ها خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ایهام در مقابل معرفه کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • اوستا سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • اونوماستیک کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران [دوره 10، شماره 26، 1384]

ب

 • بازی- شیء فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • باز نمود نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی: [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • باز نویسی منابع جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • بخت و اقبال تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • بررسی مقابله ای تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • بستر ارتباطی مهارت پنجم [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • بستر الکترونیکی شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • بقاء تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • بن ما یه سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • بوقلمون صفت بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • بونین زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]

پ

 • پایایی پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • پیام خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • پتراکیسم تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • پییتیسموس دورهء ادبیات روشنگری در آلمان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • پیچیدگی نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی: [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • پیچیدگی نحوی رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • پیشرفت تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • پیشرفت یادگیری واژگان و سن زبان آموزان تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • پویایی جایگاه چخوف در ادبیات جهان [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • پونژ فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه [دوره 10، شماره 26، 1384]

ت

 • تأثیر جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • تأثیر پذیری پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • تاریخ فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • تالابا نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • تداخل زبانی راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • ترجمة قرآن مجید تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • ترجمة متون دینی و مذهبی تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • ترجمه تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • تر جمه بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • تر جمه شناسی ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • ترس اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • تصادف کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • تصویر رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • تعادل ترجمه ای تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • تعادل واژگانی تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • تعالی تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • تعامل مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • تعهد انسانی کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • تقابل ساختارهای شرطی تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • تقد یر گرا یی تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • تقلید جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • تکواژ ریشه مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • تنا قض کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • تنش مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • توانش زبانی پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی [دوره 10، شماره 24، 1384]

ج

 • جان دان تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • جاودانگی رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • جبری نگری تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • جستجوی هویت درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • جغرافیای انسانی شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • جملات بدون شخص مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • جملات تک عضوی بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • جملات دوعضوی بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • جملات شفاهی استفاده از واژه های اضافی در ساختار جملات مرکب شفاهی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • جملات مرکب بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • جمله بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • جمله مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • جمله مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • جمله بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • جملهء تک عضوی بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • جملهء دو عضوی بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • جنگ جهان بینی رئالیسم [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • جهت فعل مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • جوزف کنراد کنراد در آثار ادوارد سعید [دوره 10، شماره 28، 1384]

چ

 • چاق و لاغر بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • چند گزینه ای تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]

ح

 • حافظه نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • حافظه بلندمدت نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • حافظه کاری نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • حافظه کوتاه مدت نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • حافظه معنایی نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • حالت گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • حالت اضافی گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • حالت صرفی مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • حرف اضافه مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • حماسه تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • حوادث خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی [دوره 10، شماره 25، 1384]

خ

 • خاصیت ترکیب پذیری مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • خاطره مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • خانهء برناردا آلبا خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • خر د دورهء ادبیات روشنگری در آلمان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • خصوصیات منحصر به فرد جایگاه چخوف در ادبیات جهان [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • خطرپذیری رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • خلاقیت جایگاه چخوف در ادبیات جهان [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • خو د ارزیابی پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • خود تحقیری بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]

د

 • دایی جان ناپلئون ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • د اروین تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • داستان های کوتاه فرانسوی زبان جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • دیالوگ بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • دخل وتصرف بررسی اصطلاحات ادبی اردو [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • درجستجوی رهایی شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • درجه سادگی واحد آزمون تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • د رون ما یه بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • دستاوردها بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • دستور سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • دستوری سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • دستور زبان شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • د ستور زبان رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • دن کیشوت ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • دین محوری هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • دو تکه تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • دو نیمه زن تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور [دوره 10، شماره 25، 1384]

ر

 • رایی مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • رابرت سوتی نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • رابطهء دو طرفه مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • ر ابطهء مجانب مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • رابطهء نحوی مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • راهبرد فر اشنا ختی پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • راهبردهای یادگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • راهبردهای یادگیری لغت راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • را هبر د های آزمون اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • راهبردهای شناختی راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • راهبردهای فراشناختی راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • راهبردهای فراگیری راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • راهبردهای کنشی آزمودنی ها راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • راهکارهای ارتباطی تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • رده بندی ژنت خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • رسانه های جمعی بررسی اشتباهات گفتاری در رسانه های جمعی روسی زبان ایرانی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • ریشة غیر وابسته(آزاد) مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • ریشة وابسته مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • رضا براهنی اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • رمان درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • رمان کنراد در آثار ادوارد سعید [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • رمان آمریکای لاتین شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • رمانتیسم مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • رمانتیک هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • روا یی پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • روایت نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی: [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • روایت شفاهی و نوشتاری نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • روایت شناسی ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • روایت گری خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • روانی تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • روانی وصحت گفتار نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • روش روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • روش پروتکل کلامی راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • روش سمعی بصری رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • روش شناسان روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • روشنگری دورهء ادبیات روشنگری در آلمان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • رویکرد ارتبا طی رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • رویکردهای معنا مدارآموزش زبان نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • رولان بارت پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • رویین تنی رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • رئالیسم کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • رئالیسم جادویی کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران [دوره 10، شماره 26، 1384]

ز

 • زبان ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • زبان اسپانیایی روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • زبان اسپانیایی بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زبان خارجی نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • زبان دوم روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • زبان روسی بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • زبان روسی مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زبان روسی بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زبان روسی گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زبان شناسی ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • زبان شناسی مقابله ای مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • زبان فارسی مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زبان فارسی گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زبان فرانسه تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • زیست شناختی تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • زمان مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • زمان گذشته جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زمستان تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • زن زن وادبیات در آمریکای لاتین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • زندگی زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]

س

 • ساختار سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • ساختار بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • ساختار جایگاه چخوف در ادبیات جهان [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • ساختار زبان نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ساختارگرایی تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • سا خت صوتی مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • سبک ادبی جایگاه چخوف در ادبیات جهان [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • سیر تحول بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • سعدی ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • سفر زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • سکولاریزم بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • سنجش عینی پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • سوسیا لیسم جهان بینی رئالیسم [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • سونات تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان [دوره 10، شماره 27، 1384]

ش

 • شیء فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • شاعر پیشگو تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • شا لو ده بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • شبه ادبیات بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • شبه گزاره بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • شخصیت تئاتری شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • شخصیت زن شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • شخصیت ها خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • شرق نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • شرق شناسی نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • شرق شناسی کنراد در آثار ادوارد سعید [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • شعر دورهء ادبیات روشنگری در آلمان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • شعر مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • شعر آزاد برداشت تی. اس. الیوت از شعر آزاد [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • شعر آزاد در اشعار ا لیوت برداشت تی. اس. الیوت از شعر آزاد [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • شعر آزاد در مقاله های انتقادی الیوت برداشت تی. اس. الیوت از شعر آزاد [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • شعر معاصر تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • شهرزاد اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • شهسوا ری ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • شیوهء یادگیری مستقیم شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • شیوهء انتقالی مخاطبان شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 24، 1384]

ص

 • صا مت مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • صحت گرامری رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • صنایع ادبی تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی [دوره 10، شماره 23، 1384]

ض

 • ضمیر تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]

ط

 • طبیعت هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • طبقهء دستوری تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • طنزپردازی هنر کمدی شکسپیر [دوره 10، شماره 24، 1384]

ظ

ع

 • عامل سن تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • عدم تجانس سنی تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • عصر طلایی درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • علت بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • عملی- تجربی روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]

ف

 • فارسی تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • فارسی تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • فراخنای حافظه نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • فراداستان فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • فرایند روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • فراوانی و دوزبانی استفاده از واژه های اضافی در ساختار جملات مرکب شفاهی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • فرهنگ کنراد در آثار ادوارد سعید [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • فر هنگ ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • فرهنگ مقصد مهارت پنجم [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • فشا ر اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • فشارهء عاطفی مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • فضا خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • فضای شاعرانه شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • فضاهای محرم شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • فعل تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • فعل مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • فعل ربطی بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • فمینسم زن وادبیات در آمریکای لاتین [دوره 10، شماره 28، 1384]

ق

 • قدرت تشخیص واحد آزمون تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • قیدی و اضافی مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • قرن بیستم پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • قرن بیستم درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • قرون نوزده و بیست بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • قهرمان پشت صحنه بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • قهرمان مسئله دار ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • قواعد راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • قواعد زبان بررسی اشتباهات گفتاری در رسانه های جمعی روسی زبان ایرانی [دوره 10، شماره 29، 1384]

ک

 • کاربرد مجازی جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • کاربرد مستقیم جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • کانون سازی خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • کشور گشایان زن وادبیات در آمریکای لاتین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • کلاس های آموزشی زبان با سنین متنوع زبان آموزی انگلیسی تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • کلاس های متمرکز بر معنا نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • کلمات ضمیرگونه تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • کلمه فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • کمال گرایی تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • کمپرادو نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • کمدی- ترا ژدی کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • کمدی رمانتیک هنر کمدی شکسپیر [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • کمدی عاشقانه هنر کمدی شکسپیر [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • کمدی کلاسیک هنر کمدی شکسپیر [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • کنترل مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی [دوره 10، شماره 28، 1384]

گ

 • گابریل گارسیا مارکز شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • گاستون باشلار شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • گیرو تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • گروتسک کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • گروه اسمی مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • گروه فعلی مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • گزینه های معیوب تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • گستره شناختی مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • گفتمان مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • گفتمان استدلالی واستبدادی ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • گونه استمراری جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • گونه مطلق جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر [دوره 10، شماره 29، 1384]

ل

 • لازم مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • لافونتن ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • لامارتین مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • لائیک بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • لوکزیو درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا [دوره 10، شماره 26، 1384]

م

 • ما د یگر ایی بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • ماوراءالطبیعه زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • متر جم ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • متعدی مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • متممی مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • متون اسلامی سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • متون کهن سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • محیط آموزش شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • مدل های نحوی گفتاری استفاده از واژه های اضافی در ساختار جملات مرکب شفاهی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • مراحل کلامی کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • مرد زن وادبیات در آمریکای لاتین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مرگ زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مرگ کارمند بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • مسند بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مسندی مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • مسندالیه بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مشخصات صرفی تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • مشخصات نحوی تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • مصاحبه راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • مصوت مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • مطالعة تطبیقی ترجمه های انگلیسی قرآن مجید تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مطبوعات تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • معا دل گذ ا ری بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • معرفت شناسی فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • معصومیت کودکا نه هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • معنایی سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • معنای زمان گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • معنا شناسی ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • معنای کاربردی کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • معنای مکان گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • مفعولی مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • مقوله تهی مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مکتب واج شناسی ویژگی های واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسة اجمالی با مطالب موجود در فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مهارت پنجم مهارت پنجم [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • مهارت شفاهی شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • مهارت فرهنگی مهارت پنجم [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • مهارت های چهارگانه مهارت پنجم [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • مهارت های چهارگانه روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • مهارت های شفاهی شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • موسه مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • موضوعی فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه [دوره 10، شماره 26، 1384]

ن

 • نادستوری و تموج تفسیری سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • نامیرایی رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • نامعنایی سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • نثر دورهء ادبیات روشنگری در آلمان [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • نحو سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • نحو مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • نحو مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • نشانه شناسی تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • نظریه نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی: [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • نظم گاهشمارانه تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • نقد بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • نقش مسندالیهی مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • نقض راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • نگارش توصیفی رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • نگارش توضیحی رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • نگا ره بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • نما د ین بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • نویسه گر د انی بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • نوین جهان بینی رئالیسم [دوره 10، شماره 23، 1384]

و

 • وابستگی مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • واج شناسی مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • واج شناسی ویژگی های واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسة اجمالی با مطالب موجود در فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • واج نگاری ویژگی های واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسة اجمالی با مطالب موجود در فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • واژه سازی مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • واژه های بیگانه بررسی اصطلاحات ادبی اردو [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • واقعیت فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • وا قع گر ا یی جهان بینی رئالیسم [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • وحی هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • ویژگی های زبانی جایگاه چخوف در ادبیات جهان [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • ویژ گی های شخصیتی اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • ویژگی های واحد آزمون تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • ویکتوریا یی گر ایی تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]

ه

 • هجور تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • هدایت دستوری مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • هرج ومرج نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی: [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • هستی شناسی فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • هم زمینه سازی کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • همسانی مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • هنر هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • هوگو مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]

ی

 • یادگیری نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی [دوره 10، شماره 28، 1384]