تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی

نویسنده

چکیده

در انگلستان، دورهء ویکتوریایی به عنوان دورهء رمان شناخته شده است و
موضوعات بحث برانگیز مربرط به آشوب های اجتماعی و جامعه شالردهء این رمان ها راتشکیل می دهند. توماس هاردی، به دلیل استفاده از مضامین داستانی متهورانه ای معروف شده که پش از او، نویسندگان جرأت اشاره بدان را نداشته اند. با این وجود،
این نویسنده شدیدأ تحت تأثیر "اصالت انواع " داروین قرار داشت. مفاهیم سازگاری و
بقاء، قوی ترین چارچوب رمان های او را تشکیل می دهد. آثار او همچنین موضوعات
عمدهء زمان و زنان را مورد بررسی قرار می دهند. در این مقاله، رمان های برجستهء
توماس هاردی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در ضمن، در این آثار تفاوت
زنان و مردان مورد تحلیل قرار گرفته است. این آثار نشان دهندهء همدردی بیشتر نویسنده نسبت به شخصیت های اصلی مرد است و این مسأله، سوالی را برای منتقدان
و خوانندگان پیش می آورد: آیا هاردی زن ستیز است و یا این که صرفأ ارزش های
موجود و آشکار دورهء ویکتوریایی را شکافته و بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Victorian Age in England is the Age of the Novel, as the bulk of
different kinds of novel was written during this age. Most of the works of the age reflect the social and political crises of the age. Thomas Hardy one of the eminent writers of the age was greatly influenced by the thoughts and ideas of Charles Darwin, and this influence was obviously reflected in his


writings. Most of his novels discuss the relationship between men and women, and then the disparity that exists in the novels between men and women. In this paper, three major works of Thomas Hardy have been explored: The Return of the Native, Jude the Obscure, and Tess of the D'Urbervilles. The above novels show the writer's sympathetic inclination towards the male protagonists, and this has often raised a question for both readers and critics: Is Hardy a misogynist or is he simply reflecting Victorian attitude towards women?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darwin
  • Existence
  • Fatalism
  • Fate and Fortune
  • Free-will
  • Pre- Determinism
  • Victorianism