اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا ولی پور

زبان روسی استاد، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

alrevaut.ac.ir
61119063

سردبیر

فریده علوی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

falaviut.ac.ir
021-61119063

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی بهداد

استاد گروه ادبیات تطبیقی انگلیسی استاد گروه ادبیات تطبیقی انگلیسی دانشگاه ucla

behdadhumnet.ucla

اعضای هیات تحریریه

الله شکر اسداللهی تجرق

استاد ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز استاد ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

nassadollahiyahoo.fr

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ژاک فونتنی

استاد دانشگاه لیموژ فرانسه

jacques.fontanilleunilim.fr

اعضای هیات تحریریه

علیرضا انو شیروانی

ادبیات فرانسه استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه شیراز

anushirshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لازارو رینو کاپوتو دتورینو

(دانشگاه رم تورورگاتا)

caputouniroma2.it

اعضای هیات تحریریه

محمود جعفری دهقی

استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

r_aramideut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

کریستین راگه

استاد ترجمه شناسی دانشگاه پاریس 3 استاد ترجمه شناسی دانشگاه پاریس 3

cristanrageyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسن فروغی

استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز، استاد زبان و ادبیات فرانسه

-
foroughi_hhotmail.com
3360423-0611

حمید رضا شعیری

دانشگاه تربیت مدرس

shairimodares.ac.ir

ژاله کهنمویی پور

استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، استاد زبان و ادبیات فرانسه

jkahnmoiut.ac.ir
021-61119028

حسین پیرنجم الدین

دکترای ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان، هیئت علمی، دکترای ادبیات انگلیسی

pirnajmuddinfgn.ui.ac.ir

بهروز محمودی بختیاری

دانشیارگروه نمایش تئاتر دانشیاردانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران

mbakhtiariut.ac.ir

مرضیه یحیی پور

استادگروه زبان روسی استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران

-
myahyaut.ac.ir
021-61119120

فریده پور گیو

ادبیات انگلیسی استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

fpourgiverose.shirazu.ac.ir

مدیر داخلی

زهره رامین

دکترای ادبیات انگلیسی استادیار ادبیات انگلیسی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

zraminut.ac.ir
021-61119063

ویراستار انگلیسی

سارا نازکدست

دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

s.nazockdast63ut.ac.ir

کارشناس نشریه

رحمان آرمیده

کارشناسی نشریه

r_aramideut.ac.ir