راهنمای نویسندگان

قوانین کلی نشریه برای ارسال مقاله

 1-دانلود آخرین شیوه نامه فایل اصل مقاله در نشریه

1- فرم تعهدنامه و تعارض‌منافع 

  نکته مهم: نویسنده ملزم به درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش می‌باشد.