راهنمای نویسندگان

باسمه تعالی

دستورالعمل تهیة مقالة « آماده برای چاپ » برای انتشار در نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان

فرم تعارض منافع

1-آرایش کلی

 مقاله باید با نرم افزار 2007 MS Word. در محیط Windows با امکانات فارسی جهت سهولت و یکسان سازی مقالات و امکان ترکیب و انتقال آنها و نیز بکارگیری سایر امکانات محیط Windows استفا.ه فرمایید. تمام متن مقاله به جز موارد زیر باید با قلم B Lotus پوینت12 نوشته شود. حاشیه کناری باید 25 میلیمتر باشد فرورفتگی آغاز هر بند (پاراگراف) از متن در هر جا که نیاز باشد باید 2 میلیمتر باشد.

2-عنوان

عنوان مقاله نباید بیش از15واژه باشد عنوا مقاله باید از 50 میلیمتری لبه بالای کاغذ شروع و با قلم B Lotus بصورت Bold شده با پوینتت 15 نوشته شود و کاملا در میان سطر قرار داشته باشد طول بلندترین خط عنوان نباید بیش از 130 میلیمتر باشد.

3-نگارنده و سازمان پشتیبان

 نام کامل نگارنده باید دو سطر پایین تر از آخرین سطر عنوان و با قلم B Lotus بصوورت Bold شوده با پوینت 13 و کاملادر میان سطر نوشته شود. مشخصات سازمان پشتیبان باید شامل :

گروه یا بخش، عنوانهای حرفه ای و تخصص ، دانشگاه یا شرکت یا سازمان و شهر باشد. نام کشور نیز به جز جمهوری اسلام ایران باید درج شود. تمام مشخصات فوق باید زیر نام و با قلم B Lotus  پوینت 13 نوشته شود.

 4-چکیده

نخستین سطر چکیده باید 120 میلیمتر پایین تر از لبة بالای کاغذ و بدون هیچ عنوان نوشته شود. هیچ یک از سطرهای چکیده حتی سطر نخستین نباید فرورفتگی داشته باشد حاشیه های کناری برای چکیده درست همانند متن اول مقاله است (بند1 )چکیده باید در قالب یک بند کامل با فاوصلة خطوط عادی و با قلم B Lotus پوینت12نوشته شود. چکیدة مقاله نباید بیش از 120 واژه باشد

5-واژه های کلیدی

پس از چکیده و پیش از مقدمه باید واژه های مهم وکلیدی مقاله با حداکثر 8 واژه معرف شوند. پیش از واژه های کلیدی و پس از آن باید یک سطر فاصله گذاشته شود. عنوان واژه های کلیدی با قلم  B Lotus پوینت12 و خود واژه ها با قلم B Lotus پوینت12 نوشته شود .برای نمونه : واژه های کلیدی: انتقال طبیع گرما، شرارت، شناوری، جریا لایه ای، همدما

  6-مقدمه و متن

 مقدمه پس از واژه های کلیدی می‌آید مقدمه و متن مقاله باید با قلم سیاه B Lotus پوینت12 نوشته شود. فرورفتگی آغاز هر بند به جز نخستین بند که باید همتراز با حاشیه راست باشد 5 میلیمتر است متن مقاله باید در قالب تک ستون تنظیم شود و از دو طرف کاملأ همتراز لبه حاشیه ها قرار گیرد. عنوان ها باید شماره گذاری شوند و شماره 1 برای مقدمه اختیارگردد. عنوان‌ها باید با قلم B Lotus بصورت Bold شده با پوینت12 و همتراز با حاشیه راست نوشته شوند میان بندها نباید هیچ سطر خالی درج شود میان آخرین سطر هر بخش با عنوان بخش بعدی باید به اندازة یک سطر فاصله باشد همچنین پس از عنوان باید یک سطر خالی فاصله باشد. پی نویسها باید به صورت پی در پی شماره گذاری شوند و با قلم B Lotus پوینت 12 در پایین همان صفحه که نخستین بار در مقاله آورده شده اند همتراز با حاشیه راست نوشته شوند درآخرین پاراگراف مقدمه باید موضوع مقاله و نوآوری بررسی شده در آن بیان گردد

 7-سپاسگزاری

 عنوان‌های این بخش نباید شماره گذاری شوند. عنوان‌های این بخش باید با قلم B Lotus بصورت Bold شده با پوینت 12 و متن سپاسگزاری با همان قلم ساده متن اول نوشته شود

8-منابع و مراجع

منابعی که در مقاله مورد استفا.ه قرار گرفته‌اند باید در همانجا میان دو قلاب[] مشخص و در پایان مقاله پس از سپاسگزاری و پیش از فهرست نمادها و نشانه‌ها به ترتیب معرف شوند. تمام منابع باید در متن مورد استفاده و اشاره قرار گرفته باشند. در معرفی منابع باید نام نگارنده، عنوان کامل مطلب مورد اشاره و همچنین نام نشریه یا کتاب که مطلب مورد اشاره در آن آمده است (بدون استفاده از حروف اختصاری(، شماره جلد، شماره صفحه و سال انتشار به طور کامل نوشته شود فاصلة میان سطرها باید به صورت عادی باشد و میان آخرین سطر معرفی یک منبع با منبع بعدی یک سطر خالی فاصله باشد. نام کتاب در فهرست منابع و همچنین در متن اصلی مقاله باید به‌صورت ایتالیک (خمیدگی)نوشته شود.نام مقاله هم در فهرست منابع و همچنین در متن اصلی مقاله باید داخل گیومه بیاید. معرفی منابع باید با قلم Times new Romanپوینت 12 نوشته شود .در صورت که نویسنده منبع مورد اشاره یک نفر است به صورت مثال: [1]Karki،در صورتیکه نویسندگان منبع دو نفر باشند به صورت:  Bennonو[1]Incorperaو در صورت که نویسندگان منبع بیش از دو نفر باشند، به وصورت : Walker و همکاران[3]

تذکر خیل مهم:

درصورتی که استاد راهنما مسئول مکاتبات(نویسنده مسئول) را بر عهده ندارد باید فرم تعهد نامه تایید محتوای علمی را نیز امضا کرده و با مقاله ارسال نماید.در غیر اینصورت از پذیرش این مقالات معذور می‌باشیم.

دستورالعمل تهیه مقاله: