پژوهش ادبیات معاصر جهان (JOR) - فرایند پذیرش مقالات