دوره و شماره: دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1384