دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، آذر 1384 (ویژه نامه انگلیسی)