فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات

نویسنده

چکیده

فراداستان یکی از تکنیک هایی است که نویسندگان به کمک آن توانستند رمان هایی خلق کنند که علاوه بر در بر داشتن دغدغه های همیشگی هنر‘ پاسخگوی نیازهای انسان معاصر نیز باشند. فرادستان ‘ به جای آن که آینه ای در برابر طبیعت انسانی و یا حتی واقعیت قرار دهد‘ آینه ای در برابر خود رمان قرار می دهد تا خوانندگان بدانند که مفاهیمی همچون تاریخ و واقعیت‘ ساختة دست انسان ها هستند و دستیابی به حقیقت مطلق امکان پذیر نیست. کرت و ونه گات یکی از رمان نویسان برجستة دوران ماست که در آثارش همواره به نقد فرهنگ جامعة آمریکا و فجایعی همچون جنگ پرداخته است. محبوبیت و ونه گات در بین نسل پس از جنگ به قدری زیاد بود که بسیاری او را سخنگوی این نسل لقب دادند . و ونه گات با استفاده از فراداستان در رمان های اصلیش ‘ نسبی بودن مفاهیمی مانند واقعیت و تاریخ را به خوانندگان نشان می دهد‘ تا آن ها نیز دیدگاهی عمیق تر و گسترده تر نسبت به این مفاهیم داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Metafiction is one the techniques that postmodem writers utilized in their novels in order to find a way out of their dilemma, that was writing novels when some critics had announced its death. Metafiction, instead of putting a mirror up to human nature or reality, puts a mirror up to the art of novel writing itself, so that the readers may understand that some concepts such as "History" and "Reality" are human constructs and it is absolutely impossible to get hold of the absolute truth. Kurt Vonnegut is one of the prominent novelists of our era and his novels mainly aim at criticizing the culture of the contemporary American society and criticizing the catastrophes such as war. Vonnegut by using metafiction in his major novels challenges
the concepts of "History" and "Reality" in order to give the readers a better understanding of the authenticity of these abstract terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • history
  • Ontology
  • Postmodem fiction
  • Reality