راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان

نویسندگان

چکیده

دکترای زبان انگلیسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت توسط دانشجویان ایرانی می باشد. بدین منظور یک پرسشنامة لغت بر اساس پرسشنامه آکسفورد (1990) ‘وندن(1987)‘ و جانسون و گو(1996) تهیه شده وبه 231 دانشجوی رشته زبان انگلیسی و غیر انگلیسی داده شد. بررسی نتایج نشان داد که دانشجویان ایرانی درفرایند یادگیری لغت از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده می کنند. نتایج همچنین نشان دهنده تأثیر رشتة دانشگاهی دانشجویان بر انتخاب راهبردهای یادگیری می باشد. بر اساس یافته های پژوهش که حاکی از تأثیر مثبت استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در پیشرفت زبان آموزی می باشد‘ پیشنهاد می شود دانشجویان با راهبردهای یادگیری لغت بیشتر آشنا شده و به استفاده از آن ها تشویق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this study is to shed light on the frequency of the use of cognitive and metacognitive vocabulary learning strategies employed by undergraduate students. To achieve this, a vocabulary questionnaire developed on the basis of Oxfords'(l990) SILL, Wendens'(l987) classification of strategies, and Johnson and Gu's (l996)VLQ was administered to 231 TEFL and non-TEFL undergraduate university students. The analyses of the questionnaire indicated that on the whole Iranian university students favor cognitive strategies in the process of vocabulary learning. It was also found that students' major has a significant main effect on the choice of strategies. The results suggest language practitioners teach strategies to EFL learners and motivate them to use these strategies in their language learning process to promote learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive strategies
  • Learning Strategies
  • metacognitive strategies
  • vocabulary learning strategies