کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی بر این است که آشکار گردد‘ زبان آموزان فارسی زبان در یادگیری زبان انگلیسی در کدامیک از مهارت های شناختی و یادگیری حروف تعریف موفق ترند؛ همچنین معلوم گردد حروف تعریف در زبان شناسی مقابله ای می توانند شامل ایهام و یا معرفه و یا هر دو باشند. در این جهت یک پارامتر(Article Choice Parameter ) جهت انتخاب حرف تعریف پیشنهاد شده است که در آن تشخیص حروف تعریف دریک زبان بر اساس معرفه و یا ایهام میسر می شود. برای مشخص نمودن این موضوع‘ معرفه و ایهام در هر دو زبان انگلیسی و فارسی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با یکدیگر مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی زبان آموزان فارسی زبان‘ شناخت معرفه و ایهام درزبان انگلیسی است؛ که در مقایسه با شناخت حروف تعریف زبان آموز با مشکلات کمتری مواجه است.

اصل اقتصادی بودن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper an attempt is made to find out whether Persian EFL learners facing article use in English perform better in the recognition or production of the articles. It is also suggested that articles cross¬linguistically might encode definiteness or specificity. Next, an Article Choice Parameter is proposed, which governs whether articles in a given language are distinguished on the basis of definiteness or on the basis of specificity. To clarify this point, definiteness/specificity variation in both Persian and English languages are studied firstly within each of these languages and secondly among the two. The findings show that difficulty in distinguishing between definiteness and specificity is the major problem in English article use among Persian learners of English while, they perform better in recognition than comprehension of the articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contextualization
  • definiteness
  • discourse processes
  • Economy Principle
  • pragmatic meaning
  • Shared knowledge
  • specificity vs