نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی

نویسندگان

چکیده

توجه بر ساختار زبان در کنار رویکردهای معنا مدار آموزش زبان در دهة اخیر مورد توجه مطالعات زبان بوده است. «فرصت فکر کردن د ر مورد محتوا و ساختار» زبان و هدایت زبان آموز در «استفادة صحیح ساختار» به عنوان راه های عملی برای حل مشکلات ساختاری گفتار فراگیران زبان پیشنهاد شده اند. مطالعة حاضر که 37 دانشجوی زبان انگلیسی در آن شرکت کردند به نقش راه حل اول پرداخته است. شرکت کنندگان 3 قسمت از یک کارتون را تماشا کردند. بعد از قسمت اول 10 دقیقه فرصت داشتند قبل از روایت داستان بطور شفاهی‘ در مورد آن فکر کنند. بعد از تماشای قسمت دوم‘ بلافاصله متنی در مورد آن نوشتند‘ و بعد از تماشای قسمت سوم‘ داستان را بطور شفاهی روایت کردند. نتایج نشان داد که فرصت فکر کردن و نوشتاری بودن فعالیت زبانی تأثیر معناداری در روانی و صحت گفتار فراگیران انگلیسی به عنوان زبان دوم دارد. با توجه به نتایج حاصله‘ روش های فوق برای بهبود پاره ای از مشکلات زبان آموزی در کلاس های متمرکز بر معنا توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

For more than a decade focus-on-form coupled with meaning¬focused instruction has been placed high on the agenda of SLA research. Planning time and feedback are two methodological procedures that hold some promise for meeting such a concern in EFL/ESL classrooms. The present study addressed the first procedure, i.e., planning time, and investigated its effects on the fluency, complexity, and accuracy of L2 output across modalities. Thirty seven Iranian English majors produced three narratives for different episodes of a silent cartoon under three conditions: 1) oral reproduction with a 10-minute strategic planning, 2) oral reproduction without any pre¬planning, and 3) writing a narrative with on-line planning. The results showed that strategic planning and modality have marked effects on fluency and accuracy of L2 output whilst neither improved output complexity. Strategic planning and written mode of task accomplishment are proposed as effective methodological procedures in task-based instructions in EFL classrooms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy
  • Complexity
  • Fluency
  • focus on form
  • Modality
  • strategic planning time
  • Task