تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی

نویسنده

چکیده

زبان انگلیسی و ترجمه از این زبان، به عنوان جزء لاینفک جامعهء ایران و زبان
فارسی درآمده است. کثرت و گستردگی ترجمه سبب شده تا زبان فارسی آماج
آسیب ها و صدمات متعدد و گوناگونی گردد. مقالهء حاضر به دو موضوع توجه دارد:
یکی آن که آسیب شناسی زبان فارسی باید از حد واژگان که معمولآ بحث رایج محافل
است، فراتر رفته و واحدهای مهم تر و بزرگ تری همچون عبارات و جملات نیز مد
نظر قرار گیرد. مسئلهء دیگر آن که تعامل با زبان انگلیسی، لزومأ موجب تخریب زبان
فارسی نخواهد شد، بلکه اگر از ویژگی های زیبایی شناختی زبان انگلیسی توسط
مترجمان زبردست بهره برده شود، می تواند حتی در غنابخشی به زبان فارسی مفید
واقع شود و این همان چیزی است که ادیبان و شعرای ما با زبان عربی انجام داده اند.
در هر یک از این زمینه ها مثال هایی از مطبوعات رایج کشور ارانه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Translating from English to Persian is a ubiquitous activity in Iranian academic and media spheres. Thl_ demand for huge amounts of translations results in a tendency in the mass media to employ cheap, unqualified translators which in turn harms the Persian language. This paper addresses two major points which are usually ignored in discussions about the influence of English on Persian. First, the s(:ope of damages inflicted on


Persian through poor translation is not limited to vocabulary, as is usually voiced. Larger chunks of language at paragraph and discourse level are more vulnerable and have to be protected, too. Secondly, it tries to warn that despite the prevalent phobia about using English words, it is not that harmful, provided that they are used by qualified translators in a calculated fashion.
Key Words: , , , .

کلیدواژه‌ها [English]

  • English
  • Journalism
  • persian
  • rhetorics
  • Translation