تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

نویسنده

چکیده

از نظرپی یر گیرو، زبان شناس فرانسوی، همه چیز نشانه است و نشانه شناسی که
علم نشانه هاست همهء دانایی و تجربهء انسان را در بر می گیرد. بنابراین بسیاری از
حوزه های فکر و اندیشه را می توان در قالب اصول نشانه شناسی بررسی و تحلیل کرد.
شعر به لحاظ رمزگان هنری و پیام زیباشناختی آن، از نظام نشانه ای پیچیده ای برخوردار است. مقالهء حاضر، نگرشی است نشانه شناختی به شعر زیبای "زمستان "
اخوان ثالث و بر این اصل استوار است که شاعر ابداع گر نشانه هاست و از طریق
نشانه ها و روابط حاکم میان آن ها معنا را به خواننده منتقل می کند. نوع نشانه های به کار
رفته در شعر "زمستان "، انسجام ساختاری، روابط هم نشینی و جانشینی بین این
نشانه ها و چینش و تلفیق تصاویر شاعرانهء آن، همگی به طرف وحدت شعری حرکت
می کند و شاعر را قادر می سازد تا به زیباترین شکل، تجربه حسی و روانی خود را به خواننده القا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

From Pierre Guiraud's point of view 'everything is sign and semiotics, which is the science of signs, and includes all man's knowledge and experience. Therefore, many of man's mental activities can be studied within the framework of semiotic principles. Poetry due to its artistic codes and aesthetic messages entails a complicated system of signs. This paper is a semiotic-structuralist approach to Akhavan Salis's "Winter", and is based on the assumption that the poet is the maker of signs, and conveys his meaning to the reader by using signs and their relationship with each other. The kind of signs used in "Winter", their coherence, their syntagmatic and paradigmatic relations, their arrangement and the combination of the poetic images all move toward a pm:tic unity, and thus, enables the poet to convey his ideas to the reader in the most beautiful way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhavan Salis
  • Contemporary Persian poetry
  • Guiraud
  • Semiotics
  • Structuralism
  • Winter