بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه)

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است ترجمة لغات و اصطلاحات اسلامی در زبان فرانسه
بررسی و نقاط ضعف و قوت آن ها با تجزیه و تحلیل فرهنگ های لغت معتبر مشخص
شود. یکی از شاخص های مهم تفاوت ترجمهء متون وجود لغات و اصطلاحات تخصصی است. در نتیجه مترجم متون اسلامی باید به این اصطلاحات تسلط داشته
باشد و به درستی از آن ها استفاده کند. استفاده از نویسه گردانی و آوانگاری لغات و اصطلاحات، به فهم بهتر مطالب کمک می کند، در نتیجه دانشجویان باید با این قواعد
و فنون آشنا شوند. در صورتی که قواعد نویسه گردانی رعایت نشود، خواندن متن
دشوار و گاه نادرست خواهد بود. در نویسه گردانی اسامی و اصطلاحات اسلامی از
اسلوبی متفاوت از اسلوب های پذیرفته شده در سایر علوم استفاده می شود. دسته بندی
و بررسی لغات و اصطلاحات از ویژگی های این مقاله است. برای بررسی دقیق تر
واژه ها از فرهنگ های تخصصی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article tries to study the translation of Islamic terms in French and to identify their weak and strong points by analyzing valid and reliable


dictionaries. One of the important indicators in the difference of the translation of texts is the existence of specialized terms. As a result, the translator of these texts should master these terms and use them appropriately. Applying transliteration and phonetics helps to a better understanding of subjects; therefore the students should be familiar with these rules and techniques. If transliteration rules are not observed then the reading of a text can be both difficult and incorrect. In transliterating, the Islamic names and terms, a different style from accepted styles of other sciences is used. Sorting and studying terms are the features of this article. For more detailed study of words and terms, different kinds of specialized dictionaries have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Giving Equivalents
  • Islam
  • Islamic Terms
  • Translation
  • Transliteration