هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد

نویسنده

چکیده

اگرچه یوهان لورویک تیک "johann ludwigtieck، ادیب بزرگ قرن 19
آلمان برای ما نام آشنایی نیست، ولی در سرزمین آباء و اجدادی خود شخصیت سرشناسی است. او همانند برادران شلگل، نووالیس و آیشن دورف، در زمرهء نویسندگان و ادبای برجستهء رمانتیک به شمار می رود، حتی در برخی از انوأع أدبی، به
ویژه در حیطهء افسانهء ساختگی (یا تصنعی)1 بی رقیب است. رمان ناتمام سفرهای فرانتس ا شترن بالد در واقع محملی برای معرفی ایده ها و نظراتی است که تیک در
زمینهء هنر بیان داشته است. وی در کتاب خود أز زبان شخصیت هایی تخیلی یا واقعی
که در شرایط مطلوب و مورد نظر نویسنده ظاهر می شوند، به معرفی این نظرات پرداخته و از طبیعت و هنر به عنوان زبان هایی یاد می کند که یکی خاص خداوند و دیگری خاص انسان های برگزیدهء اوست. این سرمنشاء مشترک هنر و طبیعت و بازگشت آن ها به خداوند، علت دین محوری هنر مورد نظر تیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Although Tieck, a great 19th century German literary figure, is not a familiar name for us, he is regarded as an outstanding, welI-known writer in his own homeland. He is an eminent writer of Romanticism similar to the Schlegel brothers, Novalis and Eichendorff, and even in certain genres such as Kunstmarchen he enjoys a unique, unmatched status. Tieck's unfinished novel, Franz Sternbalds Wanderungen, is, in fact, a vehicle to express his views on art. In this book some real as well as fictional characters in perfectly developed situations {_Iaborate on Tieck's ideas about nature and art, introducing the former as thc_ specific language for God and the latter for His chosen men. This stated common origin for art and nature and their relationship to God is the source of religious-oriented art as viewed by Tieck.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Child Like Innoconce
  • nature
  • Religious-Oriented
  • Revelation
  • Romanticism