رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی

نویسنده

چکیده

در تاریخ آموزش زبان ها، روش سمعی بصری و رویکرد ارتباطی در دیدگاه های
خود نسبت به فرایند آموزش و یادگیری چالش های پردامنه ای را برانگیخته اند. به
ویژه آن که رویکرد ارتباطی در تقابل با روش های آموزشی پیشین- روش دستور زبان
ترجمه و روش سمعی بصری- تعریف می شود. گسست و جدایی از این شیوه ها به
نام ارتباط و کنش اجتماعی صورت می پذیرد، مفهومی که امروزه به عنوان هدف غایی
یادگیری زبان، مورد پذیرش همگان است. تقابل دیدگاه ها زاییدهء پرسش های چندی
است، از جمله این که آیا یادگیری اشکال و قواعد زبان خارجی و تقدم صورت بر
معنا، هدف اصلی است یا ایجاد ارتباط. از دیگر سو تا جه اندازه دریافت رویکرد
ارتباطی از نقش معلم، متعلم و ابزار آموزشی، با مفهوم آموزش و یادگیری در روش
سمعی بصری قرابت دارد, مرکزیت متعلم، در برابر مرکزیت معلم و متد در بطن
چالش های رویکرد ارتباطی جای دارد. بنابراین گست و نیز پیوند دیدگاه های
آموزشی ارتباطی و سمعی بصری در جنبه های متفاوتی پدیدار می شوند که در نوشتار
حاضر مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During the history of language, audio-visual and communicative methods have caused numerous problems, considering, in particular, that the interactive methods can be formulated in comparison with past methods such as: the teaching of grammar, translation and audio-visual methods. Abandoning these methods is justified by the tendency towards social interaction and communication, which is generally, accepted as the final goal of teaching languages. Comparing these approaches puts forth a number questions. For example is the main goal learning grammatical rules and structures and or is form prior to meaning or is it communication which matters. Furthermore, how similar are the principles of the two communication approaches and audio-visual methods regarding such issues as teacher centered classes, book-centeredness, or student-centeredness. The students' centeredness as apposed to teachers' center is a distinguishable characteristic of the communication approach. Therefore, the similarity and disparities of these two approaches can be revealed in different respects some of which are the importance of images, phonology, grammar, and the concept of teaching and learning (with reference to the four French methods)


which will be discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audio-Visual Method
  • Communication Approach
  • Grammer
  • Phonoetics
  • Picture
  • teaching