جهان بینی رئالیسم

نویسنده

چکیده

در ادبیات نوین، که همزمان با آغاز دورهء واقع گرایی است، ناهنجاری و بلاهت به
عنوان نمونه هایی از وضع بشر نشان داده می شود. ادبیات واقع گرا یا رنالیسم، ادبیات
نوین عصر حاضر است، که سعی در نمایاندن واقعیت دارد. واقع گرایی تنها یک سبک
میان سبکهای ادبی دیگر نیست، بلکه زیربنایی است برای سایر سبک های ادبی که به گرایش های گوناگون قابل تفکیک اند، برای نمونه: واقع گرایی به سبک کافکا، با مجازی کردن واقعیت، ایجاد ترس و دلهره و سعی در بیان و القای مفهوم پوچی. یا
واقع گرایی به سیاق توماس مان، که در عین توجه به مردم و حفظ جایگاه بورژوازی و شخصی نویسنده، به اوضاع نابسامان بشری با دیدی انتقادی می نگرد. یا سبک گوتفرید بن یعنی به هیچ گرفتن مردم و یا سبک برتولدبرشت، که در همنوایی با جبههء سوسیالیسم و پیوستن به آن خود را می نمایاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In modem literature, the condition of mankind is depicted using elements such as abnormality and folly. Realism, which tries to depict reality, is the literature of modem era in contemporary times. Realism is not only a style among other literary schools, but it is also the rudiment of literature, for other literary styles, particulary in recent centuries, have originated from
reality or is conspicuously related to it. One can clearly witness this aspect of realism in the works of Franz Kafka, Thomas Mann and Bertold Brecht. Therefore, regarding authors ideology and choice of styles in their works, they are in and/or should deal with a very crucial and grave condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decadence
  • modernism
  • Realistic Literature
  • Socialism
  • War