شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی "

نویسنده

چکیده

توجه بیش از حد شیوهء "دستور- ترجمه " به متون ادبی و تأکید آن بر انتقال و
تعمیق مهارت های کتبی خواندن و نوشتن، به عنوان مهارت های اصلی در آموزش
زبان، به تدریج موجبات انتقاد نسبت به این شیوه را فراهم آورد. تحولات قرن بیستم
و تأثیر آن بر اهداف آموزش زبان، ضرورت شیوهء جدیدی که قابلیت انطباق با نیازهای به روز زبان آموزان و تأمین اهداف آموزشی آنان را داشته باشد، الزامی ساخته
بود. با استفاده از مطالعات آواشناسی، به عنران یکی از شاخه های زبان شناسی و اولویت مهارت های شفاهی شنیدن و صحبت کردن در آموزش زبان، شیوهء جدیدی
تحت عنوان شیوهء "یادگیری مستقیم " ابداع شد. از آنجا که این شیره تاکنون بیشتر در
بستر آموزش سنتی و در کلاس های حضوری مورد استفاده قرار گرفته است، در
تحقیق حاضر، قابلیت های شیوهء یادگیری مستقیم و چگونگی استفاده از آن، در دو
بستر سنتی و الکترونیکی، مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

More than necessary attention has been given to methods of translation skills in literary texts, and its emphasis on transmission in reading and writing as a primary necessity of language teaching. This method has now as a teaching mode gradually come under critical attack. Changes and reforms of the 20thC. and its effects upon the goals of education required a new method to meet the taste of language learners and also fulfill the requirements of teaching goals. By using study phonetics as a branch of linguistics and the priority given to listening and speaking in language teaching, a new method by the name of Dirl_ct Learning has been set up. This method has so far been used in conventional teaching classes. This paper aims to present a comparative analysis between Direct learning in the conventional system and Direct h:arning in electronical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Method of Language Learning
  • E-Platform
  • Learning Pattern
  • Oral Abilities
  • Teaching Language