مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

نویسندگان

چکیده

گروه کلمه و یا ساخت جمله، تحت تأثیر ارتباط نحوی کلمات با یکدیگرند. کلمات، وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، أز لحاظ نحوی بر یکدیگر تأثیر می گذارند. در این تأثیر و رابطة درون نحوی است که می توان به سه نوع رابطه همسانی، وابستگی و دو طرفه اشاره کرد. رابطة همسانی آن است، که نقش اعضای تشکیل دهندهء جمله یا گروه کلمه، به لحاظ نحوی با یکدیگر برابر باشند. بر خلاف رابطهء همسانی، در رابطهء وابستگی نقش اعضا از یکدیگر متمایز است و حداقل یک عضو هسته و عضو یا اعضای دیگر، وابسته واقع می شوند. رابطة دو طرفه، بین نهاد و گزاره اتفاق می افتد. هر یک از روابط نحوی فوق به کمک ابزار نحوی خاصی بیان می شوند، که از آن جمله می توان به نقش نمای کسره و حروف اضافه، ترتیب قرارگیری کلمات، آهنگ و نقش نمای "را" در زبان فارسی، حروف اضافه، حروف ربط، ترتیب قرارگیری کلمات، آهنگ و پایانهء صرفی در زبان روسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Words, when put together, influence one another and bring about syntactic relationships as a result of which phrases, clauses, and sentences are produced. Such syntactic relations may be of three types: co-ordinative, dependence and two-way interrelationship. In co-ordinative relationship all components of the phrase or the sentence have equal values regarding the syntactic function. Unlike co-ordinative relationship, in dependence relationship words do not have equal value rather one word is the 'head' and the others 'dependents'. A two-way relationship is found only between subject and predicate in a sentence. The above mentioned syntactic devices as genitive marker 'e', prepositions, word order, intonation and postposition 'ra' in Persian, and prepositions, connectives, word order, intonation and
inflectional endings in Russian, has in this paper been included for discussion

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-ordination
  • dependence
  • parallel relationship
  • syntactic devices
  • syntactic relationship
  • Syntax
  • two¬way relationship