مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی

نویسنده

چکیده

ارتباط تنگاتنگ زمان با زندگی بشری بیانگر توجه به آن درعرصه ادبی است. طول عمر انسان متأثر از حیطة زمانی است که برای زندگی آن ها از بدو تولد تا لحظه مرگ تعریف شده است. حتی احساسات بشری گریزی از عواقب گذر زمان ندارند: حالاتی چون بی تفاوتی‘ افسردگی ‘ ضعف‘ فراموشی و غیره‘ تنها با گذر زمان دامن گیر انسان می شوند. هیچ دوره ای از زندگی بشری بی ارتباط با گذر زمان نیست: از کودکی تا جوانی این ارتباط به صورت همزیستی و از میانسالی تا غلبة سال های عمر ‘ به صورت مقابله و مقاومت آشکار می شود. پس انسان همواره در طلب تحلیل شرایط زمانی برای ارائه تعریفی از مفهوم وجودیشانند. کاری که در توان همگان نیست. از این رو‘ برخی از شاعران و ادیبان ‘ به عنوان پیام آوران شادی و ملالت های انسان‘ نقش به سزایی را در انتقال نگرش و اشتغالات فکری مردمان عصر خود ایفا میکنند. از جملة این ادیبان می توان به شعرای رمانتیک فرانسوی سدة نوزده میلادی اشاره کرد که با بیانی شیوا‘ غنایی و متأثر کننده به تحلیل احساسات و عواطف انسانی ناشی از گذر زمان پرداخته و جلوه هایی ژرفای روح آدمی را نمایان می سازند که نگارنده به تحلیل برخی از مهمترین سروده های آنان می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Close contact between the "time" element and the life of human beings
indicates why Time has been paid attention to in literature. Humans life is under the influence of the time limit defined for them from beginning of their life till until death. Even human emotions can not escape the results of the passage of time: manners like indifference, depression, weakness, forgetfulness, etc. happen to humans only through the passage of time. There's no period of human life independent from the passage of time: From childhood up to adolescence the two co-exist, and from adolescence on-wards the two are in continuous conflict. Hence human are constanthy analysing time in order to detine their existentce, an almost impossible task. Some poets and scholars, as the messengers of human pleasure and sorrow, playa significant role in transformation of thought among people of their time. Among these scholars and artist see we can the French romantic poets of 19th century, who through an eloquent musical language impressive as well as expression, analyze profound feelings and emotions, derived from the passage of time, and reveal some dimensions of the depths of human soul. In this article of this the writer analysis some of their most important works (poems).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hugo
  • La Martin
  • Memories
  • Musset
  • Poem
  • Romanticism
  • time