اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن

نویسنده

چکیده

اضطراب آزمون یکی از ویژگی های شخصیتی است که مشخصأ و بیثتر برای
دانشجویان پیش می آید. شایان ذکر است که اضطراب را، گاه با فشار و ترس مترادف
می گیرند. مدسن اظهار می دارد که اکثر دانش آموزان یا دانشجویان پش از زمان شرکت در یک آزمون دچار حالت اضطراب می شرند. گاه میزان این اضطراب به
حدی بالاست که تأثیر منفی بر کنش آنان در آزمون می گذارد. اما مقدار کمی از اضطراب موجب تحرک و انگیزهء بیشتری می شود. ساراسون و سایرین معتقدند که اضطراب آزمون، همه را در تمام سطوح آموزشی تحت تأثیر قرار می دهد. بسسیاری از دانش آموزان/ دانشجویان برای مقابله با تأثیرات منفی اضطراب، از راهبردهای آزمون استفاده می کنند و رضایی یکی از عواملی که باعث استفاده بیشتر شرکت کنندگان در
آزمون سنجش یادگیری از راهبردهای آزمون می شود بروز اضطراب و ترس از پایین
آمدن نمرهء آنان می داند. مقالهء حاضر به بحث تحلیلی پیرامون اضطراب آزمون
می پردازد و برآن است تا نکاتی سرامرن راهبردهای مقابله با آن را بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Test Anxiety is one of the personal characteristics which is specifically true about university students. Anxiety is sometimes taken as synonymous with stress. Madson (1982) states that test anxiety is worry or fear caused by having to take tests. Most students feel anxious in testing situations. For some students, however, the feeling is so intense that it negatively affects their academic success. It should be noted that a little nervousness can actually help motivate some people. Sarason et af (1960) believe that test anxiety affects the test performance of testees at all academic. Most students resort to using test-taking strategies to reduce the negative effects of test anxiety. Rezaei (2002) asserts that OI)e of the reasons students tend to use test-taking strategies in doing language achievement tests can be anxiety and the students' fear to obtain low scores. The present article tends to discuss test anxiety analytically and to introduce some of the strategies to cope with it_

کلیدواژه‌ها [English]

 • anxiety
 • characteristics
 • inoculation
 • Motivation
 • personal
 • Procedures
 • Relaxtion metod
 • strategies
 • Stress
 • test
 • Test –taking