برداشت تی. اس. الیوت از شعر آزاد

نویسنده

چکیده

از نظر الیوت بسیاری از شاعران مفهوم آزادی در شعر آزاد را به درستی درک
نکرده اند؟ به این معنا که در نظر این دسته از شاعران، تنها و مهم ترین ویژگی شعر آزاد،
نبود قافیه، وزن، و یا دیگر عناصر انسجام بخش شعر سنتی است. این در حالی است که
در نظر الیوت هیچ شعری نمی تواند آزاد باشد، زیرا گرچه شعر آزاد از ادات متعارف
شعر سنتی بی بهره است، اما، برای اجتناب از هم گسیختکی ناگزیر باید از تکنیک هایی جایگزینی همچون هم آوایی تکرار واژگان، و مکث سود جوید و هماهنگی و نظمی زیربنایی و کلی را به نمایش بگذارد. از ابن روست که سرودن شعر آزاد به هیچ وجه
آسان تر از سرودن شعر قافیه دار و موزون نیست. آزادی شعر آزاد تنها به معنای آزادی در انتخاب قافیه، وزن، و یا زبان نثرگونه و محاوره ای است به عبارت دیگر، آزادی شعر
آزاد به شاعر این اختیار را می دهد که بنا به دلیلی موجه همچون تأکید بر معنا یا احساسی خاص و یا برانگیختن احساس خاص در نزد خواننده، شعری را کاملأ به زبان محاوره ای و یا حتی بخش هایی از شعر خود را قافیه دار ر موزون و بخش هایی دیگر را محاوره ای و نثرگونه بسراید. نتیجهء طبیعی این دگرگونی و تنوع، ساختاری ناهمگون و
به ظاهر نامنظم است، که در نظر الیوت خود یکی از نقاط قوت شعر به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Eliot's poems manifest clever manipulation of a wide range of metric and rhyme patterns. Free verse does not mean freedom; on the contrary, it obliges poets to exercise full mastery over their materials and show orderliness through a fundamental discipline that may even incorporate apparent disorderliness. In Eliot's view, as far as form is concerned, what really matters in a poem is its total harmony and effect, which does not necessarily entail semantic totality and closure. For any poet who is conscious of the necessity of a logical relationship between form and content, free verse "does not exist", because "there is only good verse, bad verse, and chaos". In his highly fragmentary poems, some passages are perfectly rhymed, some are prose-like, some are metrical, and some are conversational, but despite this apparent chaos, they all show a clear correlation with the overall thematic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free verse
  • Free verse in Eliot's Critical Essays
  • Free verse in Eliot's major poems