رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

نویسنده

چکیده

اقوامی که قرن ها در ناحیه ای زیسته اند، همواره شاهد وقوع رخدادهای گوارا و
ناگوار، دشوار و سهل بوده اند. پیروزی ها داشته اند و فتح ها، شکست ها و هزیمت ها،
جهان گشایی و پهلوانی ها. راندن مهاجمان و پذیرا شدن آنان. گذشتگان رفتند و بستری
از خاطرات حماسی برای آیندگان فراهم آوردند، خاطراتی که استواری مبانی ملیت آنان
است، و از همین خاطرات است که ا سطوره ها، افسانه ها، داستان ها و قصه ها پدید أمدند.داستان هایی که بیانگر عظمت، جلال قوم و جانفشانی ها و فداکاری ها بود. داستان هایی که خود منظومه هایی شدند، عظیم و جاودانه. جاودانه از جاودانگی های پهلوانان حماسی،رویین تنان قهرمان و نامیرایان تاریخ، موضوع مورد بحث این مقاله. برخاسته از اسطوره وپیوسته به تاریخ یا بالعکس است. منظومه هایی حماسی که گرچه در أغاز، هر یک به قومی تعلق داشته اند، اما امروزه همه آنان عضو خانوادهء ادبیات داستانی جهانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Tribes and people living for centuries in a region have always been witnesses of easy and difficult, pleasant and ugly events. They have
experienced victories and defeats, heroism and conquest, expulsion of aggressors or acceptance of them. Our ancestors passed away and left many
epic memories for us. These memories reinforce the fundaments of each nation and form all the myths, tales, fables and fictions. These tales demonstrate the glory and the splendor of a people and their devotion and dedication; and so they have become great masterpieces. The subject of this
article bears on the eternity of epic heroes, invincibles and immortals of history. These heroes are driven from myths into history or from history to myths. Epics and epopees which someday belonged to different nations and people today are all members of a universal narrative literature family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkahest
  • Eternity
  • Fire
  • Immortality
  • Invuluerability