زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین

نویسندگان

چکیده

بررسی مرگ و زندگی از موضوعات اصلی آثار ایوان آلکسشی یویچ بونین است. بونین آخرین نویسندة کلاسیک ادبیات روسیه با انجام سفرهای بسیاری توانست آثاری هم چون آقایی از سانفرانسیسکو خلق کند که این داستان حاصل تأثیرات این سفرهاست. این داستان با داشتن حجم کم که از ویژگی های این نوع ادبی است‘ دربارة فلسفه‘ تاریخ‘ طبیعت‘ زندگی‘ مرگ‘ اخلاق‘ خیر وشر‘ عشق‘ تمدن ‘ خشونت... است. مقاله ابتدا به زندگی ادبی بونین و سپس به جریان شکل گیری اندیشة نوشتن این داستان می پردازد. داستان آقایی از سانفرانسیسکو به تضاد ارزش های ابدی مثل زندگی‘ عشق و طبیعت با ارزش های مادی و زودگذر اشاره می کند. بونین توانسته عدم استحکام و ناپایداری ارزش های مادی وفانی را درمقابل ارزش های ابدی و معنوی هنرمندانه به خواننده بشناساند. گرچه بونین یک نویسندة رئالیست است‘ ولی در این اثر با استفاده از نمادها‘ به عنوان ابزاری برای بیان اندیشه های ادبی خود‘ توانسته تراژدی وجود انسان معاصری را که سرگرم زندگی مادیست‘ نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The study of life and death is the main motif of the works by Ivan Alexievich Bunin. Taking many trips, Bunin, the last classic writer of the
Russian literature could create works which are the results of the impacts of
those travels. The story of "The Gentleman from San Francisco" in 1915 was written following the author's trips to Egypt, Sri Lanka, ltalia via sea and his settlement in Capri islands. Despite its small volume which is one of the characteristics of this genre, the story of "The Gentleman form San Francisco" is about philosophy, history, nature, life, death, ethic, goodness and evil, love, civilization, violations... . The paper first deals with the literary life of Bunin and then to the process of the formation of writing of this story. The story of "The Gentleman from San Francisco" to the conflict of the permanent values such as life, love and the nature with that of secular and transit values. Bunin has been able to introduce the instability and fragile state of the material and mortal values vis-a-vis eternal and spiritual values in a skillful way. Being a surrealist writer, by; using symbols as a tool to express his literary ideas, he has been able to show the tragedy of the contemporary man who is involved in the material life. Reading the story of "The Gentleman from San Francisco", the reader realizes the minor ideas and wishes of the materialistic man vis-a-vis those of the metaphysics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunin
  • death
  • Life
  • Metaphysics
  • The Gentleman from San Francisco
  • travel