بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت"

نویسندگان

چکیده

از ویژگی های برجستهء داستان های آنتون چخوف، نویسندهء نوآور ر وسیه، ساده نویسی وکوتاه نویسی است. آثارش حجم کم، زبان شیوا و واژه های پرمعنا دارند. در این مقاله ابتدا به چگونگی فعالیت ادبی نویسنده و انتشار آثار اولیهء وی با اسامی مستعار و سپس به ویژگی های محتوایی و نحوهء به کار گیری کلمات و عبارانی که دارای مفاهیم درونی اند اشاره می شود، پس از آن ساختار داستان های اولیهء او "مرگ! کارمند،، "چاق ر لاغر" و "بوقلمون صفت " مورد بررسی قرارمی گیرند. از ویژگی های ساختاری داستان های چخوف، می توان به وجودقهرمان های پشت صحنه که نقشی سازنده در گسترش جریان أثر دارند، اشاره کرد. چخوف در داستان های اولیهء خود، گاهی بدون اشاره به شکل ظاهری قهرمان و یا با اشاره های بسیارکوتاه، یعنی فقط در حد یک یا چند کلمه، به بررسی شخصیت آنان می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The significant features of the stories written by Anton Chekhov, the innovative writer of Russian Literature, who violated old traditions and approached simple and short wirtings, which he asserts have become his style and which he concedes as representative of talent, can be listed as brevity, eloquence, and meaningful vocabulary. In the present article, there is first a discussion of the quality ofChekhov's literary activity and his early works for which he used a nickname. Secondly the contextual features of his works, the way he employed words and phrases with various connotations,
will be discussed. Finally a survey will be made of the structures of his early stories "The Death of the Clerk", "The Fat and The Thin", and "The Chemilion." Among structural features of Chekhov's stories mention can be made of heroes who are behind scenes while having a constructive role in the development of the work. Chekhov in the above mentioned works
usually refrains from giving a physical description of his heroes, and directly moves towards an evaluation of their characteristics. Moreover, his stories are written in the form of dialogues, which is peculiar to plays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialogue
  • Heroes behind the scene
  • Self despising
  • The Chemilion
  • The Death of the Clerk
  • The Fat and The Thin