شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی "

نویسنده

چکیده

ابداع و استفاده از شیوه های گوناگون آموزش زبان خارجی همواره با هدف
افزایش کمی و کیفی در مهارت های چهارگانه کلاسیک صورت گرفته است. پیشرفت های تکنولوژیکی در بعد استفاده از رسانه ها و تحولات علمی در رشته های
مرتبط با یادگیری به طور اعم و آموزش زبان به طور اخص، تأثیر مستقیم در
مقوله های نظری و عملی آموزش زبان دارد. چگرنگی انتقال دانش و ایجاد و تقویت
مهارت های کتبی و شفاهی با استفاده از یک شیوهء آموزشی ثابت و یا ترکیبی از پارامترهای گوناگون دو یا چند شیوه بارها در بستر فیزیکی مورد مداقه و بررسی قرار
گرفته است. در مقالهء حاضر ضمن بررسی قابلیت شیره انتقالی که خود روشی تلفیقی
و حاصل ابتکار آلمانی ها می باشد، امکان به کارگیری این شیوه در بستر الکترونیکی و
در مقایسه با بستر فیزیکی از منظر چگونگی تقطیع محتوا، نظارت بر نحوهء انتقال و
نگرش به زبان آموز مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Different methods of teaching foreign languages have been innovated to promote the quantity and quality of the four classic skills of language learning. The technological developments in different media and scientific modifications in the fields of learning have a direct influence in theoretical and practical fields of teaching languages. The current methods of teaching languages individually or collectively have been studied in the physical
platform more frequently.The present study deals with the capabilities of transferring method, which is really a combination and more important a German method. This paper wishes to explore the possibility of using it in electronic platform due to content presentation, evaluation of transferring technique and surveying the role of language learner in comparison with physical platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Environment
  • Grammar
  • Language Learners
  • Oral Skill
  • Transferring Method