کنراد در آثار ادوارد سعید

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی نظرات ادوارد سعید دربارة جوزف کنراد می پردازد می کوشد دلایل مرکزیت این رمان نویس را در آراء سعید روشن کند. به نظر نگارنده‘ بررسی سیرتطور نگاه ناقدانة سعید به آثار و اندیشه کنراد می تواند نمایه ای به نسبه دقیق از سیر اندیشه خود سعید باشد. گذشته از وجوه اشتراک زندگی شخصی این دو متفکر‘ مضامینی چون تبعید‘ هویت و استعمار نیز درآثار آنان محوریت دارند. سعید در نخستین آثارش نگاهی ادبی و زیبایی شناختی به آثار کنراد دارد. اما به تدریج وجه سیاسی نقد او بارزتر و زمینة تاریخی – سیاسی پررنگ تر می شود. «دنیوی بودن» ناگزیر متون ‘ به مسأله کلیدی تحلیل های او بدل می شود و آثار کنراد مثل اعلای این خصلت متون انگاشته می شوند. از دید سعید‘ کنراد بهتر از هر نویسنده اروپایی دیگر در هم تنیدگی جهان‘ متن و نویسنده و پیوند ماهوی میان استعمار و فرهنگ (نمود یافته در گونة فرهنگی بسیار مهم رمان) را ممثل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper examines Edward Said's views on Joseph Conrad as a writer and thinker. Discussing the centrality of Conrad in Said's critical views, the writer suggests that a chronological survey of Said's comments on Conrad can delineate this critic's own intellectual trajectory. That is, an essentially aesthetic concern with Conrad's writings gradually develops into a politically-charged critique of the theme of colonialism and imperialism in his fiction. Ultimately, Said's life-long obsession with Conrad is shown to be related to the fact that Conrad's fiction, better than any other writer's, exemplifies Said's key critical concept of 'worldliness' of texts. In Conrad's case this worldliness is essentially linked, in Said's analysis, to the culture¬imperialism nexus manifested in the high cultural form of the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Edward Said
  • Imperialism
  • Joseph Conrad
  • Novel
  • orientalism