خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی

نویسنده

چکیده

یکی از عناصر اصلی در ساختار هر اثر ادبی، فضای آن است که توسط نظریه پردازان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تعاریف ارائه شده، در متون ادبی، فضای نامحدود خارج از متن، به نمونه ای محدود تبدیل شده که درون اثر گنجانده می شود و تمامی ماجراها در آن اتفاق می افتد. عنصر فضا به عنوان یکی از جزءهای اصلی داستان، تعابیر فرهنگی خاصی را به ارمغان می آورد و خواننده را در رسیدن به بطن هر اثر ادبی کمک می کند. برای نیل به این هدف، نمایشنامهء خانه برناردا آلبا، معروفترین اثر فدریکوگارسیا لورکا، انتخاب شده تا با تجزیه و تحلیل فضای آن، بتوان پیام اصلی مورد نظر نویسنده را کشف کرد. از طرفی، فضای داستان با شخصیت های آن ارتباط و پیوندی ناگسستنی و دو جانبه دارد، به طوری که از طریق رفتار شخصیت ها می توان به درک فضا رسید و به واسطهء ویژگی های مکانی می توان خصوصیات شخصیت ها را تفسیر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the principal components of any literary work is the setting. This component has been examined in various ways by different analysts. Based on the definitions offered, the setting is the context in which the events in the story take place. In this regard, what is worthy of attention is the fact that this element is, in most literary texts, changed from its unlimited nature in
the real world to a limited one in the story. The setting, as an integral part of
all stories, constitutes features that bring with it certain cultural interpretations allowing the reader to get to the essence and inherent message of all literary works. To demonstrate this fact, the most famous play by Federico Garcia Lorca, The Bernard Alba's House, has been selected for an analysis of the setting as a means to discover the writer's intended message. On the other hand, there is a reciprocal and inseparable relationship between the setting of a story and its characters which enables us to arrive at an understanding of the setting through the analysis of the characters. This re]ationship also makes it possible to discover the characters' features through recourse to the specifications existing in the setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characters
  • events
  • Federico Garcia Lorca
  • Literary Work
  • Message
  • Setting
  • The Bernard Alba's House