زن وادبیات در آمریکای لاتین

نویسنده

چکیده

اگر چه کشورهای آمریکای لاتین بسیار جوانند‘ اما ادبیاتی غنی و ارزشمند دارند. با بررسی تاریخ ادبیات کشورهای آمریکای لاتین دربرابر فهرستی طویل از نام مردان‘ نام زنانی نیز به چشم می خورد که با تلاش فراوان توانسته اند. به این عرصه وارد شوند. و درجمع مردان حضور یابند. اگر چه مردان می کوشیدند این میدان را در انحصار خود بگیرند و زنان را به سکوت محکوم کنند‘ ولی زنان نیز توانستند به نحوی شایسته‘ توانایی های خود را به معرض نمایش بگذارند. آنچه که در این تحقیق مدنظر قرار گرفته‘ بررسی اجمالی از وضعیت حضور زنان در عرصة ادبیات آمریکای لاتین از قبل از دوره استعمار این قاره توسط کشور گشایان اسپانیایی تا عصر حاضر است‘حضوری که توانایی های آنان را به ثبت رساند. برای انجام این امر‘ تعدادی از زنان برجستة دوره های مختلف انتخاب شدند که درعرصة شعر‘ نثر‘ داستان نویسی و رمان فعالیت داشته اند و آثار گرانقدری از خود به جای گذاشته اند. با توضیحاتی هر چند مختصر ‘ سعی بر این است تا وضعیت اجتماعی دورانی که زنان در آن می زیستند‘ آشکار شود‘ و همچنین تلاش هایشان در راستای همگام شدن با مردان ترسیم شود. لازم به ذکر است که این تحقیق درصدد هیچگونه موضع گیری فمنیستی نبوده و فقط سعی در شناساندن چهره های زنانی داردکه در زمان با تلاش خود با تلاش فراوان درعرصة ادبیات مطرح شده اند.
واژه های کلیدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Although Latin American Countries are young, they have wealthy and valuable literature. Through investigation of the history of literature in Latin
American Countries, we have seen a long list of male writers. The list of
women writers, come in this area with great effort and they have contributed as much as men. Although the men have made great efforts to monopolise this area for their own and thus forced the women to silence, yet, the women
represent their abilities very well. What is important in this research, is a brief
investigation of women represented in Latin American Literature related to pre- colonization of this continent by Spanish conquerors. This representation has confirmed women's abilities. Therefore, some of the famous women chosen in different periods have been active in poem, prose, story and novel and have left valuable works. With a short explanation, periods of social situation of the women discussed, have been described as parallel to men's efforts. This research has no Feminist direction, and has tried to introduce the women who are famous in periods literature because of their great contribution.:

کلیدواژه‌ها [English]

  • conquerors
  • feminist
  • Latin American
  • literature
  • Man
  • woman
  • Works