بررسی اصطلاحات ادبی اردو

نویسنده

چکیده

ادبیات زبان اردو از خوان گستردة بیشتر زبا ن ها استفاده کرده است. از آن جمله می توان زبان های فارسی‘ عربی ‘ هندی‘ سنسکریت‘ پنجایی و در دوره های اخیر؛ زبان انگلیسی را نام برد. این زبان به طرق مختلف از این سرمایه های ادبی استفاده کرده و بسا اوقات طبق خاصیت انعطاف پذیری خود در واژه های مهمان‘ دخل وتصرف کرده و مطابق دستور زبان خود از آن ها استفاده کرده است. واضح است که ادبا و شاعران اردو زبان ‘ مفاهیم موجود در واژگان بیگانه را دریافته و برای بهتر درک شدن آن ها‘ گاهی آن ها را به میل خود تغییراتی داده اند . در این مقاله بحث و بررسی چگونگی و صورت های مختلف این عمل با تقسیم بندی های لازم ‘ در پنج بخش ‘ به صورت مجزا صورت گرفته و در بخش پنجم که مربوط به تأثیرات زبان انگلیسی بر این زبان است. به دو بخش ذیلی تقسیم شده و تحت بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Urdu literature has benefited a gret deal from different languages and literary specimens especially from Persian, Arabic, Hindi, Sanskrit and last but not least from English language and literature. Urdu has drawn inspiration from the above-mentioned sources and has in many cases, made certain modifications in borrowed words and has utilized them keeping in view its own grammar and syntax. It is obvious that poets and literary writers of Urdu having discovered meanings of foreign vocabularies, have at times made certain modifications in them so as to make them understood in a better way. In the present paper effort has been made to analyze the different ways and means through which such modifications have been
effected. These modifications have been categorized in five distinct parts and the fifth part which deals with borrowed English words has been further sub¬divided into two parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisition
  • Flexibility
  • foreign vocabularies
  • literary term
  • modifications