مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

نویسنده

چکیده

در زبان های فارسی و رومی، با توجه به ساختار نحوی، واژه در جمله می تواند
نقش های زیادی ایفا کند. نقش اسم در جمله، بستگی به واژه ای دارد که از لحاظ
نحوی تحت تأثیر آن قرار می گیرد. دستورنویسان زبان فارسی، با توجه به وظیفة اسم
در جمله. برای آن نقش های مختلفی را در نظر گرفته اند. این نقش ما، عمومأ از لحاظ
تعریف در یک چهارچوب قرار می گیرد. زبان شناسان روسی برای نقش های اسم،
معمولأ از نام های یکسان استفاده می کنند اخیرأ دستورنویسان زبان فارسی، با پژوهش
و مطالعاتشان توانسته اند، نقش های اسم را به طور کامل طبقه بندی کرده و برای هر
کدام از این نقش ها، تعاریف مشخص و قابل درک، ارائه ک هند که در این مقاله به
نقطه نظرات دستورنویسان زبان فارسی، از لحاظ تعداد و نام گذاری نقش های اسم پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In both Persian and Russian, noun can play a very major role in the syntactic construction of a sentence. The function of noun in a sentence depends upon the effect of words. Persian linguists, taking into consideration the importance of nouns have allotted different roles and functions to it. Generally these roles from the view point of definition fit within a framework. Normally, for the function of nouns the same types of nouns are used, this refrains the reader from getting confused over the understanding of its different roles. Persian linguists differ in their views about the various functions of nouns. Five scholars consider four functions of noun within a sentence: nominative, accusative, genitive, and vocative. Dr. Khampur believes that nouns can have up to thirteen functions. Other scholars consider either more functions or less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complement
  • Function
  • noun
  • Noun in
  • object
  • predicate
  • subject