تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی

نویسنده

چکیده

" ضمیر" از جمله اقسام کلماتی است که تعابیر متفاوتی در خصوص ماهیت و
جایگاه آن در نظام اقسام کلمات از سوی زبان شناسان و دستورنویسان روس مطرح
می شود. اکثر زبان شناسان روس، با تأکید بر نقش "اشاره ای یا کنایه ای " بودن ضمیر به منزلة یکی از مهمترین مشخصه های دستوری آن، از تعیین "ضمیر" به عنوان یک قسم کلمة مستقل خودداری نموده اند و آن را بیشتر به عنوان " کلمهء ضمیرگونه" به اقسام کلمات مختلف نسبت می دهند. در این مقاله سعی شده است که در نتیجة بررسی مشخصه های صرفی و نحوی ضمایر و انطباق این مشخصه ها با معیارهایی که بر
اساس آن ها وجود دیگر اقسام کلمات مستقل اثبات می گردد، " ضمیر" نیز به عنوان
یک قسم کلمهء مستقل و هم وزن با دیگر اقسام کلمات تعیین شرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Pronoun is a part of speech for which Russian linguists and grammarians propose various interpretations with respect to its nature and place in the system of parts of speech. Most Russian linguists, emphasizing the "deictic"
function of Pronoun as one of its main grammatical features, refrain from
; i",'Y' "i':;
considering it as one part of speech and assign it to various parts of speech.
In this paper, through an investigation of the morphological and syntactic
Features of pronouns and contrasting such features with the criteria by which other independent part of speech are determined , an attempt is made to characterize pronoun as an independent ,an attempt is made to characterize pronoun as an independent part of parallel to the other parts of speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grammatical level
  • Morphologic specification
  • Pronoun
  • Pronoun type words
  • Syntactic specifications