کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی

نویسنده

چکیده

فریدریش دورنمات برای نشان دادن وضعیت دردناک انسان در جهان مدرن و پرهرج ومرج امروزی، کمدی را توصیه می کند، البته از نوعی کمدی که تلخ و گزنده باشد. دورنمات برای نیل به چنین هدفی کمدی- تراژدی را به عنوان مناسب ترین راهکار ارایه می دهد. مظور وی از کمدی- تراژدی این است، که موضوع نمایشنامه کمیک باشد، در حالی که شخصیت های آن سرنوشتی غم بار و تراژیک یابند. دورنمات با کمک گروتسک، تماشاگر را به تعقل عمیق در باب سرنوشت خویش وا می دارد. گروتسک ارایه شده در نمایشنامه فیزیکدان ها موقعیت شخصیت اصلی نمایشنامه، موبیوس است، که برای رسیدن به اهداف خود برای خدمت به جامعه بشری و ایفای تعهد انسانی خود، شیوه ای متناقض در پیش گرفته و از راهکارهایی که برخلاف عرف انسانی و اخلاقی در جوامع بشری است، ابایی ندارد و در عین حال با اقدامی فردی، سرنوشت تراژیک خود را رقم می زند. آنچه از دیدگاه دورنمات بر سرنوشت انسان امروزی در نظام های صنعتی سایه افکنده است، و نباید آن را نادیده گرفت، عنصر تصمادف است، که غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده و گریزی از آن متصور نیست و همین تصادف محض است، که در وضعیت شخصیت اصلی نمایشنامه بدترین حالت ممکن را ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Friedrich Duerenmatt advocates comedy to show the awful situation of man in the present modem anarchistic world. He means that the soul of
contemporary man is filled with tragedy, but for expressing it, should use comedy, the kind of comedy which is biting and stabbing. In order to achieve this aim, in plays especially "Physicists", Duerrenmatt has introduced comedy-tragedy as the best option. The purpose of writing a


comedy-tragedy play is that the subject of play is comic; though the fate of players is tragic and sad. The genre of Grotesque which appears in the paradoxical manner of the player's characteristics makes the audience to think about his fate wisely. The use of grotesque in "Physicists" reflects the situation of the main actor of the play who is Mobius. Mobius performs paradoxically so that he gains his goals in ways for Humanity. He doesn't refuse any immoral solutions. So, he himself makes his tragic fate. Incidence, in Durrenmatt's opinion, is the result of today's human fate in industrial societies. It is unavoidable and impossible to anticipate.The tragic fate of the main actor of the play "Physicists" is by incidence too and this incidence creates the worst possible condition for the main actor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comedy-tragedy
  • Grotesque
  • Human obligation
  • incidence
  • Paradox
  • the worst possible condition