سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن

نویسنده

چکیده

اسطوره از دیدگاه پدیدارشناسی، باوری دینی- آیینی است. روایت دربارهء ایزدان
یا ایزدگونه هایی است با قدرت های جسمانی و روحانی فوق طبیعی، که مردم آن را حقیقی پندارند. با نگاهی به متون کهن در ادیان گوناگون به روایت هایی اسطوره ای
برمی خوریم که قهرمانان آنان گاه پیام آوران دینی الهی اند چون نوح و سلیمان و گاه شهریاری ایزدگونه چون جم اوستایی که موضوع این مقاله است. مقالهء حاضر اسورهء
جم (جمشید) را در دو بخش بررسی می کند نخست جم از کهن ترین مستندات هند
و ایرانی (وداها و گاهان) بازیابی شده و در بخش های گوناگون اوستا مورد بازنگری
قرار می گیرد، سپس نکاتی دربارهء این شخصیت اسطوره ای که در آثار نویسندگان
سده های نخستین اسلامی آمده بیان می شود تا تحول بن مایه های این روایت کهن در
اقوال و تفاسیر راویانش در گذر زمان ملاحظه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Myth, according to the phenomenological standpoint, is a ritual-religious belief. It is a narrative of gods and god-like beings with supernatural powers which is accepted as a fact by many. At a close look on various religious texts we come across myths whose heroes are either prophets as Noah and Solomon, or god-like sovereigns as Yam (JamlJamshid) in Avestan texts which is apparently also the theme of this article. The present article in order of hierarchy, examines Jam's features and functions through the oldest Indo¬Iranian texts (Vedas & Gahan), various parts of the book of A vesta, Pahlavi texts and finally early Islamic _eports. The purpose of this survey is to reveal the traces of the motifs of this old myth left from the old texts into the early Islamic statements and inscriptions in order to show how they are modified and justified through the ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • Islamic texts
  • motifs
  • Mythology
  • Old Inscriptions