هنر کمدی شکسپیر

نویسنده

چکیده

شکسپیر از بسیاری جهات با سایر نمایشنامه نویسان تفاوت دارد که برجسته ترین
این ویژگی ها خلق شخصیت ها و موقعیت های تراژیک و کمیک. و نیز بعد تلفیق چیزهایی است که در ظاهر سنخیتی با هم ندارند. از جمله، شکسپیر بیش از هر
کمدی نویس دیگری اسطورهء ازدواج رمانتیک را در قالب کمدی پروراند. آنچه او را تا
این اندازه منحصر به فرد می کند ورود وی به درون ذهن و قلب شخصیت های در
حین عیاشی یا دلقک بازی است. شکسپیر هیچگاه کمدی را در قالب مفهرم عرفی پذیرفته شده نمی آفریند. راز هنر وی در چگونگی واکنش خلاق نسبت به زندگی
نهفته است. این مقاله تلاشی است برای بحث دربارهء هنر کمدی شکسپیر و تفاوت آن
با اسلافش، بالاخص نویسندگان کمدی کلاسیک!. نمایشنامهء برگزیده شده برای این
بحث "هر طور که درست داری! است که ویژگی های متنوعی را در صحنه های
بی پیرایه، ادبیات شبانی، عشق و ظاهرپردازی داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Shakespeare differs from other playwrights in several ways but more conspicuously in the creation of characters and situations. More than any other writer of comedy it is Shakespeare who developed the myth of Romantic marriage. However, what makes him so unique is that in the very act of reprobation or derision he enters the minds and hearts of his characters. Shakespeare never writes a comedy within the commonly accepted sense of the term, the secret of Shakespeare's art lies in the quality of his imaginative reaction to life. This paper attempts to discuss Shakespeare's comic art as different from that of his predecessors, especially classical writers of comedy. The selected play for discussion is As You Like
It with its various features of idyllic setting, the pastoral, romance and disguise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disguise
  • Pastoral
  • Romantic Comedy Classical Comedy
  • Satirist