نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، میریلا نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • احمدیان، مهرشاد نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • احمدیان، ناهید کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • احمدگلی، کامران پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • اسدی، مصطفی مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • اسفندی، اسفندیار آشکارسازی یک واحد خاص تحلیل مضمونی در دوربین عکاسی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • الماسیان، محمد بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • الهی، علی فیض بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • انوشیروانی، علیرضا مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • انوشه، سیدمحمد فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 11، شماره 34، 1385]

ب

 • بابازاده، جمیله الگوی نوینی از کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان رشتة زبان روسی در ایران: [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • بالایی، کریستف ظهور زنان ایرانی در حوزة فعالیت‌های اجتماعی و ادبی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • بحرینی، نسرین پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • بهجت، حمیده عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 11، شماره 34، 1385]

پ

 • پناه، شیوا کیوان ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • پور، ژاله کهنمویی جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • پور، علیرضا ولی رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی وتوصیف حیطه های کاربردی آن [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • پور، علیرضا ولی ویژگی‌های آکوستیکی و گفتاری مخارج صوتی زبان روسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • پور، مرضیه یحیی بررسی مضامین اسلامی در برخی آثار فیودور داستایفسکی و علل گرایش نویسنده به آن [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • پور، مرضیه یحیی جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • پور، مرضیه یحیی علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • پور، مرضیه یحیی نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی [دوره 11، شماره 35، 1385]

ج

ح

 • حدادی، محمدحسین تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • حدادی، محمد حسین جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • حری، ابوالفضل وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • حسینی، امیر بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • حسینی، امیر بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • حسینی، روح الله بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • حسینی، روح الله اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • حقانی، نادر تحلیل آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری بر پایه آزمون های الکترونیکی سایت Passwort Deutsch [دوره 11، شماره 33، 1385]

خ

 • خاوری، سید خسرو جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • خطاط، نسرین جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]

د

ر

 • رضایی، عباسعلی بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • روستا، مریم حق تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • روستا، مریم حق ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده [دوره 11، شماره 31، 1385]

ز

س

 • سهمی، بهزاد قادری روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم [دوره 11، شماره 31، 1385]

ش

 • شاهوردیانی، ناهید بازنگری ویژگی صوری رمان تجربی فرانسوی در فاصلة سال‌های 50 الی 70 [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • شجاآفرین، اشرف تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • شوهانی، علیرضا جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]

ع

 • عباسی، علی پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • علوی، سید محمد ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • علوی، فریده اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی [دوره 11، شماره 36، 1385]

ف

 • فراهانی، داود برزآبادی نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فراهانی، علی اکبر خمیجانی تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فروغی، حسن ولتر در مکتب سعدی برخی تجانس ها در سبک و اندیشه [دوره 11، شماره 30، 1385]

ق

ک

گ

ل

 • لطافتی، رؤیا زبان ادبیات‘ زبان سینما مقابله متن داستان نوین موشت و فیلم موشت [دوره 11، شماره 31، 1385]

م

 • محمدی، محمدرضا تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • محمدزاده، اسدالله بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • محمدزاده، اسدالله اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • مرندی، سید محمد کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • مطهر، جان اله کریمی بررسی نقش و تأثیر مفاهیم قرآنی و شرقی در پیدایش شعر تأسی از قرآن پوشکین [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • مطهر، جان اله کریمی روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • معرفت، فهیمه هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • مهرابی، قیصر بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]

ن

 • نیا، سید رحیم موسوی تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • نژاد، محسن جان تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • نعمتی، مجید بودن یا نبودن: برای یافتن معیارهای عینی جهت ارزسیابی مهارت نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • نوابی، ایرما نماد نقاب ‘ همزاد و دیگری در آثار اکتاویو باز [دوره 11، شماره 30، 1385]

ی

 • یاسین، سید حسام الدین آل تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • یاغچی، شهناز محمدزاده مشکلات مربوط به ترجمة متون حقوقی در ایران [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • یوحنایی، منیژه یادگیری مشخصه های مقوله های کارکردی و دامنه فرافکن آنها در زبان دوم [دوره 11، شماره 32، 1385]