مقوله های دستوری B?? وac?eKT در زبان روسی

نویسنده

چکیده

B?? که در بیشتر متون مربوط به زبان شناسی روسی به « نمود» ترجمه شده است ، یکی از ویژگی های دستوری فعل در زبان روسی است . انتخاب اصطلاح « نمود » در زبان فارسی ، به عنوان معادل اصطلاح دستوری B?? با استناد به وجود چنین ماهیت دستوری ، تحت عنوان aspect ، در زبان هایی ، همچون انگلیسی و فرانسه است . B?? یا « نمود » ویژگی دستوری غیر تغییردهنده است که در نتیجه تقابل شکل های صرفی فعلی « نمود کامل » و « نمود غیر کامل » موجودیت می یابد و نحوه « جریان عمل » را به طور عمده از نقطه نظر « حصول نتیجه » یا « عدم حصول نتیجه » ، « استمرار » یا « عدم استمرار » و برخی مفاهیم دستوری دیگر بیان می کند . B?? از نظر صورت به کمک یک سری ابزارهای صرفی از قبیل ، پیشوندها ، پسوندها ، تبدیل تکواژها ، تغییر محل تکیه واژه در درون شکل های صرفی افعال بیان می شود . در زبان روسی ، ac?er یک مقوله کاربردی – معنایی است که همچون B?? می تواند بیانگر « نحوه جریان عمل » باشد ، اما از نظر صورت قادر است نه تنها به کمک ابزارهای صرفی ، بلکه به واسطه ابزارهای زبانی دیگری ، از قبیل واژه های غیر فعلی ، ابزارهای نحوی و معنای لغوی بیان شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

B??, translated most often in Russian linguistic texts as aspect, is one of
the grammatical categories of verbs in the Russian language. B?? manifests the process of an action from the resultative or inresultative, continuity or incontiuity and so on point of view. B?? is formally expressed by some morphological instruments such as suffixes and prefixes inside the finite form of verbs, in the Russian language ac?eKT, being a functional- meaningful category, just as B?? may express the process of an action. However, it is able to be expressed not only by morphological instruments but also by other instruments such as syntactic instruments, lexical meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aspect
  • functional-meaningful category
  • grammatical category
  • morphological instruments