تحلیل آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری بر پایه آزمون های الکترونیکی سایت Passwort Deutsch

نویسنده

چکیده

آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری ، فعالیتی هدفمند و ابزاری مهم برای ارزشیابی دانش و مهارت های زبانی در برنامه ریزی درسی آموزشی زبان به شمار می روند . این آزمون ها که با هدف تعیین میزان پیشرفت و یا پس رفت زبان آموزان در یادگیری مطالب درسی و نیز تشخیص مشکلات احتمالی در فرآیند یادگیری ، طراحی و اجرا می شوند ، متناسب با اهداف یادگیری وشیوه های آموزش زبان از تنوع برخوردارند . مقاله حاضر ضمن بررسی اهداف و کارکرد آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری در بستر اموزشی متعارف و نیز معیارهای کلی در طراحی آنها ، استفاده از این ازمون ها را در بستر اینترنت ، با تحلیل سایت آموزش زبان آلمانی « Paswort Deutsch » مورد تحلیل قرار می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Learning progress tests are considered as important tools, as far as the evaluation of language skills is concerned. These kinds of tests, which are developed for the measurement of progress or regress of learners in the learning of particular tests as well as recognizing possible problem areas, has
been illustrated and carried out, relevant to the aim of learning and being familiar with teaching methodologies. The available contribution is concerned with development and application of learning progress tests in the virtual area on the basis of the German-Language webpage Passwort Deutsch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • c-tests
  • e-tests
  • Evaluation
  • kinds of tests
  • Learning progress