تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران

نویسندگان

چکیده

در این نحقق سعی شده است تاثیر آگاهی خواننده از عناصر انسجام متن به طور همزمان با خواندن که در این پژوهش از آن به حس آگاهی متاکوهیسیو تعبیر شده است بر میزان موفقیت درک مطلب خواننده از متن های مختلف ( عمومی، علمب، ادبی ) در گستره سطوح مختلف توانش زبانی مورد پژوهش قرار بگیرد. تحلیل های واریانس انجام شده نشان داد که سطوح توانش زبانی آزمودنی ها اثر معنی داری داشت بر عملکرد آنها. نتایج آزمون T نشان داد که در سطوح پایین تر توانش زبانی، حس آگاهی متاکوهیسیو تاثیر مستقیم معنی داری داشت بر میزان درک مطلب خواننده. در صورتیکه این تاثیر در سطوح بالای توانش زبانیجهت معکوس به خود گرفت. نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که سطوح توانش زبانی یک پیشگویی کنندهً خوب است برای نمرات آزمودنیها در عملکرد انسجام متن ونوع متن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study attempted to investigate the effect of the reader’s awareness of the cohesion elements simultaneously with his/her reading task, labeled as metacohesive awareness in this study, on the reading comprehension performance of the reader for different text types (i.e., academic, literary, and general English texts) across different proficiency levels. ANOVA analyses indicated that the subjects’ language proficiency level had a significant effect on the subjects’ performance. Ttest results revealed that metacohesive awareness had a significant direct effect on the subjects’ reading comprehension of the texts across lower language proficiency levels and that this effect was, however, reversed for the higher proficiency levels, especially for the proficient subjects. Interaction analyses disclosed no interaction effects, the only main effect belonging to language proficiency. Finally, the regression results indicated that the language proficiency level was a very good predictor of the subjects’ scores on cohesion performance and text type performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohesion
  • cohesive ties
  • metacognition
  • metacohesive awareness
  • noticing