دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، مرداد 1385 (ویژه نامه انگلیسی) 
2. نقش معلم در دوره فرامتد

داود برزآبادی فراهانی؛ مهرشاد احمدیان