دوره و شماره: دوره 11، شماره 35 - شماره پیاپی 1557، پاییز و زمستان 1385 (نشریه)