دوره و شماره: دوره 11، شماره 34 - شماره پیاپی 1514، پاییز و زمستان 1385 (نشریه)