دوره و شماره: دوره 11، شماره 30، بهار و تابستان 1385