شیوه های کاربرد داستان در داستان و ریشه های شرقی آن در ادبیات

نویسنده

چکیده

با بررسی ادبیات ایرانی و آلمانی دیده می شود که چارچوب داستان در داستان‘که روشی شرقی است و از راه ایران به ادبیات اروپایی راه یافته در ایران و اروپا با هدف های مختلفی به کار برده شده است. در اروپا روش داستان در داستان گونة جدیدی در ادبیات داستانی را پدید آورد که در آغاز به عنوان یکی از ویژگیهای گونة ادبی نوول (داستان کوتاه) شناخته شد. (تئوری) نظریة شهباز(سمبل نقطة عطف یا چرخش داستان) که برای نوول ارائه شد به عقیدة برخی از ادبا لازم دانسته شده است‘ ولی برخی دیگر از ادبا به آن چندان پایبند و معتقد نبوده اند مانند تئودر اشترمTheodor , Storm . گوته بر این باور بوده است که گونة ادبی نوول باید حاوی واقعه ای باشد که «هرگز تا کنون شنیده نشده باشد» (فون ویزه‘1971‘ص5) . در ادبیات ایرانی سازندگان این گونه داستان ها با بکار گیری روش داستان در داستان‘ بیشتر قصد روان درمانی فرد روان پریش را دنبال می کردند. در صورتی که نویسندگان اروپایی در بکارگیری داستان در داستان هدف دیگری را مد نظر داشته اند که با هدف نویسندگان ایرانی‘ در کاربرد این روش‘ تا اندازه ای متفاوت است. این تفاوت در دوره های مختلف ادبی اروپا نیزاز یکدیگر متمایزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the process of analyzing German and Persian literature one can see the


style of "Story Novel" which is an Eastern style and has reached European literature through Iran although in the two countries they have been used for different aims and purposes. This style created a new genre in literature in
Europe and was immediately distinguished as one of the characteristics of the novel. According to some scholars, the" Eagle Theory" was necessary for a novel, which others such as Storm and Theodor did not believe in. Goethe asserted that a novel should consist of an event which had not been heard before (Honvise, 1971, P.5) In Persian literature, story in story style was employed in novels as a psychotherapy, where as, Europeans used it for a
different popose. This difference is also noticable in different eras of European literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drama
  • key role
  • Novel
  • psychotherapy
  • ring
  • tree of knowledge