ولتر در مکتب سعدی برخی تجانس ها در سبک و اندیشه

نویسنده

چکیده

آغاز آشنایی حقیقی فرانسویان با ایران از طریق سفرنامه های سیاحان مشهور قرن هفدهم و دیگر آثاری که درباة شرق‘ ایران و اسلام نوشته شده‘ توجه نویسندگان و فیلسوفان عصر روشنگری به فرهنگ و تمدن ایرانی و اشاعة این فرهنگ در اروپا‘ تأثیر پذیری نویسندگان معروف این دوره از بزرگان ادب فارسی‘ توجه خاص آنان‘ بخصوص ولتر‘ به سعدی‘ استفادة ولتر از فنون فصاحت و موقع شناسی سعدی: تلفیق تخیل و حقیقت‘ نظم ونثر‘ استفاده از شخصیت های تاریخی ‘ ترویج اندیشه های محوری سعدی چون مهربانی‘ گشاده رویی‘ تساهل مذهبی‘ انسان دوستی ‘ نقد جهان واقعی و جستجوی جهانی مطلوب‘ دیگر تجانس ها و قرابت های ولتر و سعدی‘ از جمله مفاهیمی است که در محدودة این مقاله بدان پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The concepts which are touched upon in the present paper are as follows:


The beginning of real familiarity of the French with Iran through itineraries of famous explorers of the 17th century and other works written about the
East, Iran and Islam; The focus of the writers and philosophers of Age of
Enlightenment Iranian culture/civilization and distribution of this culture to Europe; the influence of the great scholars of Persian Literature on the famous writers of this age; their special attention to Voltaire and Sa'adi; Voltaire using Sa'adi's techniques of eloquence and punctuality; mixing imagination with reality, and prose with poetry; using historical characters; distribution of Sa' adi' s thoughts such as kindness, cheerfulness, religious remissness, humanism, criticicm of the real world and searching for the desired one; other relationships between Sa'adi and Voltaire, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sa' adi
  • speech homogeneity
  • thought homogeneity
  • Voltaire
  • Voltaire's inspirations