جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته

نویسنده

چکیده

گرچه آشنایی اولیة غرب با شرق‘ با شک و تردیدهایی همراه بود‘ اما به تدریج و به خصوص در دورة روشنگری‘ با پی بردن به غنای فرهنگ و ادب مشرق زمین ‘ از پیشداوری های منفی غرب کاسته شد و روند گرایش به شرق شتاب بیشتری گرفت. در دورة رمانتیسم ‘ ادبیات مشرق زمین منبع الهام نویسندگان ‘ متفکران و ادبای غرب شد. هردر از پیشگامان نهضت فکر ی گرایش به فرهنگ و ادب شرق در ادبیات آلمان بود و بر باورهای گوته دربارة شرق تأثیر عمیقی نهاد. به دنبال هردر ‘ نویسندگان آلمانی دیگری نیز به این نهضت فکری پیوستند. شرق در ابتدا برای گوته محملی برای فرار از دنیای پر آشوب غرب بود. آشنایی او با دیوان حافظ و تأثیری که حافظ از نظر فکری بر او داشت‘ آن چنان عمیق بود که او را بیش از پیش به سوی شرق سوق داد و زمینه ساز سفرعرفانی ‘ خیالی و هجرت گونة او به شرق شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Eventhough, the first acquaintance of the west with eastern lherature and
culture was mixed with doubt and hesitations, the negative prej udgements of the west (gradually) faded away, particularly during the Age of Enlightenment, with the discovery of the richness of eastern literature. In the meantime, the Romantic Period of the east turned as a source of inspiration for scholars and literary figures of the west. Herder was one of the pioneers of the intellectual movement inclined to the culture and literature of the east in German Literature. His ideas had a profound impact
on Goethe's beliefs regarding the East. At the beginning the East was an escape for Goethe from the turbulant West. His acquaintance with Hafiz's Anthology laid the ground for a mystic and fanciful journey into the east.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divan of Hafiz
  • Enlightenment
  • Mystic Love
  • Occiden t
  • Orient
  • Romantism
  • West