بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی

نویسنده

چکیده

ترجمة افعال انعکاسی دو طرفه‘ از زبان اسپانیایی به فارسی و بالعکس به دلیل پیچیدگی معانی‘ از موارد مشکل ساز به شمار می روند. هدف از این بررسی مطالعه اجمالی ساختارهای افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی‘ با در نظر گرفتن تشابهات و تمایزات زبانی بین آنها است. در مقالة فوق‘ چگونگی ایجاد ارتباط بین افعال دو جانبة ذاتی و ساختاری و همچنین شیوة استفاده از واژه های اضافی در زمینة افعالی که فاقد ویژگی دو جانبی اند‘ برای رساندن منظور از زبانی به زبان دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این دو گونه فعل را به ترتیب افعال دوجانبی و افعال شبه دو جانبی می نامیم. در ادامه‘ برای یافتن راه حل مناسب‘ به منظور معادل یابی در زبان مقصد‘ تقسیم بندی درهر یک از این شاخه ها انجام شده و هر یک از آنها به چند زیر شاخه تقسیم شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this article is to study reciprocal verbal constructions in Persian and Spanish L2, to particularize the similitude and differences that exist between these languages. We should be able to analyze how both languages count with verbs that express reciprocities relation in natural and intrinsic ways and how by using the performs we can express a mutual relation by using a verb that doesn't express reciprocity in intrinsic ways for natural way. These two classes of words are called reciprocate and
pseudo- reciprocate. As a result we have established another deviation of
each one of these types as follows: marked reciprocate, no marks reciprocate, marked pseudo- reciprocate and no marked reciprocate. Equally we would study most conflictive cases of ambiguity that can present these structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaphoric pronouns
  • bilateral verbs
  • cross
  • double signify
  • reciprocal verbal
  • Translation