رسانه های جمعی و زبان

نویسنده

چکیده

تأثیر زبان رسانه های جمعی قدرتمند همچون تلویزیون و رادیو بر جامعه و گویش مردم‘ ایجاب می کند که این زبان‘ تا حد ممکن آراسته و ویراسته شود؛ متأسفانه این مهم در بسیاری از برنامه ها‘ به خصوص آنجا که سرو کار با ترجمه است‘ رعایت نمی شود و زبان برنامه های علمی‘ ادبی‘ داستانی‘ هنری و حتی خبری‘ گاهی با غلط های فاحش و اشتباه و ایراد فراوان همراه است. در این زمینه سؤالات بسیاری مطرح است؛ این که چه قدر مفاهیم مطرح شده در برنامه های خارجی توسط مترجمان فهم و درک می شود؟ تا چه حد عبارت ها و واژه های فارسی‘ معادل عبارت ها و واژه های زبان اصلی یا زبان علمی است؟ اشتباه ها و غلط های راه یافته در ترجمه ها از کجا ناشی میشود؟ آیا متن اصلی معیوب و مغلوط بوده یا مترجم کارایی لازم را نداشته و یا گویندگان و مدیران دقت کافی نداشته اند؟ تلاش این مقاله بر این است تا به این مباحث بپردازد و بتواند راهکاری را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The impact of language on mass Medias like television and radio and its subsequent impact on society and people's dialect has necessitated this language to be rhetorical and alterable as far as possible; unfortunately this
necessity is not observed in most of the programs, specially in the case of translation. The language of scientific, literary, narrative, artistic and even sometimes news programs are full of gross mistakes, errors and faults. There are far too many questions posed in this field; what is the amount of understanding of the translators for the concepts propounded in foreign programs? What is the amount of accuracy in Persian equivalents of the source or scientific languages phrases and expressions? Where do errors and mistakes originate in translations? However there is a question: is the original text deficient, or is the translator not skilled enough, or the narrators not perceptive. In this paper an effort will be made to cover these topics and present a possible solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Mass Media
  • Society
  • Translation
  • Translation of a movie