روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر تلاشی است در بررسی ویژگی‌های داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ اثر الکساندر ایسا‌یویچ سالژنیتسین یکی از نویسندگان برجستة نیمة قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم روسیه. داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ اولین اثر نویسنده است که در سال 1962 در روسیه اجازة چاپ گرفت و شهرت نویسنده را به‌دنبال آورد. نویسنده در این داستان، موضوع جدیدی را وارد ادبیات روسیه کرد و برای اولین بار زندگی زندانیان در اردوگاه کار اجباری دوران استالین با جزئیات دقیق و مفصل به‌تصویر کشید. از آن‌جایی که نویسنده هشت سال از زندگی خود را در اردوگاه کار اجباری گذراند، در این داستان حوادث و اتفاقات یک روز از زندگی قهرمان اصلی داستان را که شخصیتی واقعی و هم‌اردوگاهی وی است، واقع‌بینانه و به‌تفصیل توصیف می‌کند. داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ تنها توصیف شرایط بسیار دشوار اردوگاه کار اجباری نیست، بلکه در واقع بازتاب دوران سخت زندگی مردم روسیه در نیمة قرن بیستم است. قهرمان اصلی آن هم نماد شخصیت شکست‌ناپذیری است که در شرایط سخت و دشوار اجتماعی مأیوس و ناامید نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article investigates some socio-cultural characteristics of One Day in the Life of Ivan Denisovich (1962) by Alexander Isayevich Solzhenitsyn, one of the outstanding Russian writers of the mid-twentieth century. In this novel the writer introduced a new topic into Russian literature, and for the first time pictured the detailed life of prisoners in concentration camps during Stalin's era. Since the writer himself had spent eight years of his own life in those concentration camps, in this novel he describes events and occasions realistically and comprehensively of one day in the life of the main hero of the story, who was one of his own co-prisoners. One Day in the Life of Ivan Denisovich is not a mere description of the hard and extremely difficult conditions of concentration camps; in fact, it is a reflection of the hard times in the lives of Russian people. The hero of this novel is also a symbol for an undefeatable character that does not become disappointed in hard social conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration Camps
  • One Day in the Life of Ivan Denisovich
  • Shokhov
  • Solzhenitsyn