عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم

نویسنده

چکیده

دورة روشنگری یکی از دوره‌های درخشان و مهم در عرصة فلسفه و علوم بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که درسده‌های هفدهم و هجدهم سراسر اروپا را دربرگرفت. دراین دوره، مبنای شناخت برای انسان خرد و عقل اوست که معیار سنجش همة تفکرات وی قرار می‌گیرد. جنبش حاکم در این دوره، یعنی «جنبش روشنگری»، ریشه در عقاید رنه دکارت (????- ????)، فیلسوف فرانسوی داشت. وی با عبارت معروف خویش می‌اندیشم پس هستم (Cogito ergo sum)، سر‍آغاز فصل جدیدی در فلسفه می‌شود و متفکران آن عصر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او سعی می‌کند مبانی شناخت بشری را به واسطة عقل (Ratio) تعیین کند و به این ترتیب بنیانگذار جنبش عقل گرایی می‌شود.
مقالة حاضر از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول نگاهی داریم اجمالی به دورة روشنگری در آلمان، زمینه‌های پیدایش و تأثیرپذیری آن. در بخش دوم به بررسی جهان بینی بزرگترین نویسندة آلمانی در این عصر، یعنی گوتهلدابراهام لسینگ می‌پردازیم و تأثیر و ابعاد فعالیت‌های وی را در این زمینه از نظر می‌گذرانیم. پس از آن تحلیل نمایشنامة ناتان حکیم به عنوان نمایشنامه‌ای که مبین و نماد تفکر روشنگرانه لسینگ است، مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Having in mind the age of Enlightenment as one of the bright periods of philosophy and science in the whole of Europe in the 17th and 18th centuries, the present article first reviews its foundations and the manner it influenced Germany and then presents the worldviews of Gotthold Ephraim Lessing. The article also discusses Lessing's play, Nathan the Wise that reflects the dramatist's intellectual concerns regarding this movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enlightenment Nathan the Wise
  • Intellectual Movement
  • rationalism
  • wisdom